Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zo stretnutia ku vypracovaniu dopravno-kapacitného posúdenia pre návrh trasovania električkovej trate ako spojnice Tuhovská - Rača cez Rybničnú

GALÉRIA
Dátum: 15.12.2020
Autor: Monika Debnárová
Zo stretnutia ku vypracovaniu dopravno-kapacitného posúdenia pre návrh trasovania električkovej trate ako spojnice Tuhovská - Rača cez Rybničnú

začiatkom decembra sa na Miestnom úrade vo Vajnoroch konalo pracovné stretnutie ku vypracovaniu dopravno-kapacitného posúdenia pre návrh trasovania električkovej trate ako spojnice Tuhovská - Rača cez Rybničnú ...

Milí Vajnoráci,

začiatkom decembra sa na Miestnom úrade vo Vajnoroch konalo pracovné stretnutie ku vypracovaniu dopravno-kapacitného posúdenia pre návrh trasovania električkovej trate ako spojnice Tuhovská - Rača cez Rybničnú, ktoré bude základom pre prípravu na zmenu Územného plánu mesta Bratislavy.

Prítomní na stretnutí: Tatiana Kratochvílová (viceprimátorka), Michal Vlček (starosta), Monika Debnárová (mestská a miestna poslankyňa), Stanislav Uhlár(miestny poslanec), Igor Rašla (prednosta), Ingrid Krumpolcová (vedúca stavebného úradu), ako i doc. Tibor Schlosser a Ing. Peter Schlosser (Katedra dopravných stavieb, Stavebnej fakulty STU). 

Cieľom stretnutia bolo dohodnúť sa na potrebných krokoch, ktoré povedú k analýze a na variantné posúdenie územia, ktoré poslúži ako podklad pre začatie spracovania dokumentácie pre začlenenie územnej rezervy pre zokruhovanie Zlatých pieskov s Komisárkami v koridore Rybničnej ulice v čase spracovávania zmien a doplnkov územného plánu.

Od zokruhovania Tuhovskej s Račou cez koridor Rybničnej sa očakáva vyriešenie časti dopravných problémov severovýchodnej časti Bratislavy.

Treba si uvedomiť, že doprave ako takej (statickej aj dynamickej) sa potrebujeme venovať v širších súvislostiach. Dopravu je potrebné plánovať v kontexte urbanizmu a funkcií mesta. Nejde len o to či cez Vajnory povedie, alebo nepovedie električka. Potrebujeme analyzovať využívanie mestskej hromadnej dopravy a alternatívnych druhov dopravy v porovnaní s MHD, riešiť celkové napojenie na dopravné uzly tzv. TIOPy s preferenciou na koľajovú dopravu ako takú, identifikovať potenciál nevyužitých koľajísk, oživiť staré trasy, vyhodnotiť vplyv prichádzajúcich osobných áut trasujúcich cez Vajnory z okolitých miest a obcí berúc do úvahy trasy pre zásobovanie územia, siete cyklotrás, vstupy do územia, parkovanie a ďalšie iné súvislosti. 

Pretože riešenie nosného dopravného systému v severovýchodnej časti Bratislavy úzko súvisí s dlhodobými rozvojovými víziami mestských častí, požiadala som v zmysle zaužívaných postupov o spoluprácu aj nášho pána starostu Michala  Vlčeka, vrátane starostov okolitých mestských častí - Martina Chrena z Ružinova a Michala Drotovana z Rače, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom dotyku s našou mestskou časťou. Zároveň je potrebné vyhodnotiť aj dopady prebiehajúcej výstavby v Chorvátskom a Slovenskom Grobe a diskutovať tieto otázky aj so starostami týchto obcí.

Úlohou mestských častí bude zadefinovať priestorové usporiadanie a objemové hodnoty vo vzťahu k očakávanej i potenciálnej výstavbe na obdobie najbližších 10-15 rokov. Veľmi si prístup starostov vážim a rada by som im touto cestou poďakovala za podporu, ktorej sa mi od nich dostalo a som presvedčená o tom, že spoločnými silami sa nám podarí vyriešiť dopravné problémy celého severovýchodného územia Bratislavy. Veľkou oporou v celom tomto procese mi je aj viceprimátorka Táňa Kratochvíľová, ktorá sa venuje doprave a dlhodobo s ňou riešim naše vajnorské problémy v oblasti dopravy. 

Absolvovala som stretnutie na pôde Slovenskej technickej univerzity s doc. Schlosserom z Katedry dopravných stavieb, ktoré predchádzalo stretnutiu na našom miestnom úrade, kde som ho požiadala o spoluprácu pri vypracovaní dopravno-kapacitného posúdenia pre naše územie.

V kombinácii s okolitými mestskými časťami vytvoríme jednotný dokument zachytávajúci dopravné vyťaženie celej severovýchodnej časti Bratislavy: Rača - Vajnory - Ružinov - Nové Mesto z hľadiska intravilánu mesta a z opačnej strany spoza diaľnice D4 tlak urbanizácie Čiernej Vody, Chorvátskeho Grobu a budúcej Triblaviny. Naša mestská časť, či chceme alebo nie, bude stredom tohto hraničného územia medzi vnútorným mestom a aglomeráciou.

Podľa Schlossera bude potrebné v spolupráci s okolitými mestskými časťami vytvoriť jednotný dokument zachytávajúci dopravné vyťaženie celej severovýchodnej časti Bratislavy Rača - Vajnory - Ružinov - Nové Mesto  s objemovým zmapovaním celého územia, vsadenou navrhovanou dopravnou infraštruktúrou (cestnou i dráhovou) s prepojením na susedné územia. Toto všetko je potrebné urobiť v nadväznosti na očakávané objemy a funkcie. V rámci toho bude potrebné venovať sa aj dopravným modelom a posúdením kľúčových križovatiek a uzlových prestupových bodov.

V nadväznosti na požiadavku týkajúcu sa začlenenia územnej rezervy pre električku v koridore Rybničná do územného plánu hlavného mesta nám dopravno-urbanistická štúdia poslúži ako podklad pre začatie spracovania následnej dokumentácie pre začlenenie územnej rezervy pre zokruhovanie Zlatých pieskov s Komisárkami v koridore Rybničnej ulice ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu. Predmetom štúdie bude umiestniť na území našej mestskej časti polohu nosného systému MHD, ktorou je koľajová doprava. Budú sa hľadať riešenia prestupových uzlov medzi železnicou a mestskou dráhou, medzi mestskou dráhou a prímestskou a doplnkovou autobusovou dopravou. Súčasne sa budú hľadať riešenia ako zmeniť deľbu prepravnej práce z dominantnej IAD a časť z nej presunúť na MHD. Veľmi dôležité bude mať názor na veľkosť urbanizácie našich rozvojových území spolu aj s územiami susedných katastrov, ktoré už nepatria do Bratislavy. Možno aj týmto spôsobom sa preukáže, že nosný systém MHD nebude spájať naše Vajnory iba s Račou a Zlatými pieskami”.

Problém s dopravou majú všetky mestské časti Bratislavy. Ani Vajnory nie sú výnimkou. Sme súčasťou územia, ktoré sa dlhodobo neriešilo. Nie je to však preto že by Magistrát nechcel, ale preto, lebo doposiaľ všetku energiu venoval Dúbravsko-Karloveskej radiále a momentálne sa všetky sily a prostriedky presunuli na ďalšie rozpracované dopravné projekty v nadväznosti na aktuálne potreby hustejšie obývaných oblastí. Prioritu má Petržalská radiála, električka okolo nového SND a na svoju príležitosť čaká aj Vrakuňa a Podunajské Biskupice, či Bory. Preto je dôležité, aby sme v čase, keď príde na rad aj naša severovýchodná časť Bratislavy, vedeli poskytnúť mestu relevantné dáta a názor na urbanizáciu v nadväznosti na aktuálne potreby našich mestských častí a tak spoločne vytvorili základ pre plánovanie nosného dopravného systému v tejto oblasti.

Zlepšenie dopravy v našej mestskej časti je pre mňa jednou z najdôležitejších tém, ktoré Vajnory potrebujú v súčinnosti s mestom riešiť. Riešenie vidím v napojení na existujúcu koľajovú dopravu a využití nevyužitých koľajísk napríklad pre S-Bahn po vzore Stuttgartu. Veľký potenciál vidím v zokruhovaní Vajnor s Račou a Zlatými pieskami v koridore Rybničnej, preto sa tejto téme intenzívne venujem.

Dopravu je však potrebné riešiť koncepčne a s dlhodobými víziami aj v závislosti od plánovaného urbanizmu a na to nadimenzovať nosný dopravný systém. Podľa docenta Schlossera musíme začať s posúdením súčasného stavu dopravnej obsluhy. Ďalším krokom bude variantné riešenie urbanizácie našej mestskej časti. K nej budeme hľadať základnú trasu nosného systému MHD, ktorú budeme posudzovať dopravným modelom. A až nakoniec v rôznych scenároch kombinovanej obsluhy územia vyplynú potreby na realizáciu a financovanie dopravnej infraštruktúry.

Okrem nosného dopravného systému musíme na našom území doriešiť aj cyklotrasy a alternatívne druhy dopravy. Veľkou výzvou je naučiť ľudí využívať okrem MHD aj regionálne linky integrovanej dopravy. V tejto súvisloosti je potrebné doriešiť aj vhodné nastavenie prepojenia regionálnych linike a liniek MHD s koľajovou dopravou. Verím že v spolupráci s Dopravným podnikom a BID sa nám do leta 2021 podarí zaviesť zachádzku na trase regionálneho spoja 525 na Železničnú stanicu Vajnory, vďaka čomu sa budú môcť aj ľudia zo severnej časti Vajnor (v smere od Čiernej vody) pohodlne dostať na Železničnú stanicu. 

O ďalšom stave riiešenia vás budem priebežne informovať na mojej web stránke. Pokiaľ máte záujem o dostávenie pravidlných informácií (na týždennej báze), nahláste sa do Newslettera vpravo dole na stránke. 

V prípade že máte na mňa akékoľvek doplňujúce otázky, kontaktujte ma na mobile 0905 418 507, prípadne mailom na mediaportal.monika@gmail.com

Ďakujem a pekný deň vám želám

Monika

 

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.