Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rodiny s deťmi, seniori a obyvatelia odkázaní na pomoc

Nové projekty v školách, podpora kultúry, rozvoj športovísk a športových aktivít, rozšírenie domu seniorov. Prečítajte si, aké riešenie ponúkam pre Vajnory. 

Služby pre rodiny s deťmi, seniorov a sociálne znevýhodnených občanov

 • Budeme podporovať tvorbu voľnočasových aktivít miestnymi spolkami a OZkami a vytvárať tak podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a seniorov.
 • Budeme podporovať aktivity, so zameraním na zlepšenie kvality života a prostredia v našej mestskej časti v oblasti kultúry, vinohradníctva, a športu, vrátane rozvoja sociálnych služieb.
 • Budovu Šaldovej pripravíme ako Centrum voľného času.

Pre seniorov

 • Zavedieme poradňu so zámerom zvýšiť informovanosť o možnostiach získavania a čerpania rôznych príspevkov, zvýšime počet terénnych opatrovateliek pre odkázaných obyvateľov.
 • Budeme pokračovať v zabezpečovaní rozvozu obedovposkytovaní príspevkov na stravovanie a pod., vrátane prevádzkovania senior taxi.
 • Postaráme sa aj o aktívny kultúrno - spoločenský život tým, že pre nich budeme zabezpečovať bohaté kultúrno spoločenské a vzdelávacie aktivity a výlety počas celého roka, nielen pred voľbami.
 • V priestoroch bývalej Pastierne vybudujeme nové Seniorcentrum.
 • Zriadime seniorom Denný stacionár.
 • Pre rodiny s prváčikmi zavedieme príspevok pre prváčikov pri nástupe do školy.
 • V základnej a materskej škole sa zameriame sa na koncept zdravej výživy.

Rozvoj školstva a vzdelávania

Vzdelanie, ktoré našim deťom dáme predurčuje ich ďalšie smerovanie v živote. Preto je potrebné, aby na našich školách prebiehali dostatočne kvalitné vyučovacie a výchovné procesy, aby sme mali dostatok kvalitných učiteľov a vychovávateľov a disponovali potrebnými odbornými učebňami, vrátane dobre vybavenej klubovne a funkčného školského dvora, ale aj aby deti a mládež navštevujúce naše školy mali možnosť aj bohatého výberu školských i mimoškolských aktivít.

Našim hlavným cieľom je zamerať sa na aktivity, ktoré zvýšia rating našej Základnej školy.

 • Zavedieme opatrenia na zvýšenie ratingu našej základnej školy.
 • Vzdelávanie doplníme o inovačné aktivity, vzdelávacie semináre, envirovýchovu, ponuku krúžkov a inkluzívne programy.
 • Zavedieme atraktívne motivátory pre učiteľov i žiakov.
 • Budeme škole nápomocní pri vyhľadávaní a vypracovávaní projektov zvyšujúcich kvalitu výučby.

Za týmto účelom:

● Zabezpečíme základné vzdelanie prioritne pre deti s trvalým pobytom v našej mestskej časti s doplnením o deti z okolitých obcí, ktoré tvoria s našou mestskou časťou spoločný školský obvod

● Budeme sa snažiť v predškolských zariadeniach uspokojiť prioritne potreby rodičov detí s trvalým pobytom na území Vajnor,

● Vzdelávanie na škole doplníme o inovačné aktivity, vzdelávacie semináre, diskusné krúžky, envirovýchovu, obnovíme program civilnej ochrany obyvateľstva, prednášky o šikane a protidrogové semináre

● Zavedieme inkluzívne programy

V spolupráci so školským klubom vytvoríme bohatšiu ponuku pre deti, zabezpečíme vysokokvalitnú a pestrú ponuku mimoškolských voľnočasových aktivít, ako napr. rôzne jazykové kurzy, školenia, krúžky, tvorivé dielne, ....

● Pre deti vyšších ročníkov (úspešných študentov) zabezpečíme výmenné jazykové pobyty

● Vytvoríme vhodné motivátory pre učiteľov, žiakov i poskytovateľov mimoškolských činností (kvalitných učiteľov budeme motivovať zabezpečením ubytovania, projektami pre asistentov učiteľov a rôznymi grantovými programami na rozširovanie vzdelávania a odmeňovania)

● Budeme žiakov zapájať do diania a rozhodovania o mestskej časti

● Budeme škole nápomocní pri vypracovávaní projektov zameraných na získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školu

● V rámci Materských škôl sa zameriame na koncept zdravej výživy, na stravné programy pre deti s indikovanými alergiami a potravinovej intolerancie, diabetes a iné

Kultúra, šport a uchovávanie tradícií

Našim cieľom je zabezpečiť pre miestnych obyvateľov počas celého roka bohatý kultúrnospoločenský a športový život a rozsiahly výber podujatí pre všetky vekové kategórie s doplnením o nové (na ľadovej ploche, pumptracku a pod).

 • Za účelom uctenia si významných osobností ktoré svojím dielom, prácou a životom zanechali alebo zanechávajú odkaz budúcim generáciám zavedieme nové podujatie – Vajnorské srdce.
 • Naše kultúrne dedičstvo (Vajnorský ornament) a tradície budeme šíriť nielen doma, ale i v zahraničí a zasadíme sa o jeho začlenenie do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a do výtvarnej výchovy žiakov na našej základnej škole.
 • Budeme podporovať a navýšime podporu pre miestne spolky uchovávajúce vajnorskú históriu, folklór, kultúru a tradície, ale i projektom zameraných na rozvoj voľnočasových a športových  aktivít pre deti a mládež, či rozvoj mladých športových talentov.
 • Miestnym spolkom a organizáciám budeme pomáhať pri získavaní externých zdrojov a pre zjednodušenie zavedieme elektronickú možnosť podávania žiadostí o dotácie.
 • Vo Vajnorskom ľudovom dome zriadime Múzeum vajnorských tradícií s infopointom a poskytneme jeho priestory, vrátane nádvoria pre miestne spolky, venujúce sa uchovávaniu vajnorských a vinohradníckych tradícií.
 • Keďže Vajnory sú odjakživa preslávené aj ako vinohradnícka obec, pričiníme sa o udržiavanie vinohradníckych tradícií na území našej mestskej časti aj pre ďalšie generácie. Pomôžeme miestnym vinohradníkom pri údržbe verejne prístupných ciest a plne podporíme projekty zamerané na rozvoj agroturistiky a rekreácie vo vajnorských vinohradoch, v lokalite Sprinzlovho majera a priľahlých Vajnorských rybníkoch.
 • Doriešime vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom.

Podrobnejšie sa dočítate v mojich volebných novinách na stranách 11-13