Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán a jeho zmeny a doplnky

Územný plán

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej ako územný plán alebo ÚPN) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len MsZ) č. 123/2007 a účinnosť nadobudol 01. 09. 2007.

Aktuálny problém týkajúci sa prepojenia transeurópskych železničných koridorov bol riešený formou Zmien a doplnkov územného plánu 01, schválených uznesením MsZ č. 600/2008 s účinnosťou od 15. 01. 2009. Podľa ustanovenia § 30 stavebného zákona, ktorý upravuje postup pri aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania, ktorý obstaral územný plán sústavne sleduje, či sa nezmenili územnotechnické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok, alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

Dôvody obstarania zmien a doplnkov 07

V priebehu používania platného ÚPN boli zo strany rôznych subjektov (orgány štátnej správy a samosprávy, právnické a fyzické osoby) uplatňované podnety a požiadavky na prehodnotenie riešenia, usmerňovania a regulácie, resp. zhodnotenia jednotlivých funkčných plôch, ktoré vyústili do obstarania Zmien a doplnkov 02 (v intenciách „Informácie o obstaraní zmien a doplnkov územného plánu“, predloženej na rokovanie MsZ v roku 2008, ktorú po prerokovaní zobralo MsZ na vedomie). Spracované Zmeny a doplnky 02 (ďalej len ZaD 02) ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy sa týkali úprav vo vymedzení funkčných plôch, stanovenia kódov miery využitia pri zmene zo stabilizovaného územia na rozvojové a súvisiacich zmien v riešení dopravného vybavenia, technického vybavenia a zmien vo verejnoprospešných stavbách. Zároveň boli do ZaD 02 zapracované legislatívne zmeny v oblasti ochrany pamiatok, ochrany prírody, tvorby krajiny a ÚSES, ktoré v priebehu používania územnoplánovacej dokumentácie vstúpili do platnosti. ZaD 02 ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy boli schválené uznesením MsZ č. 400/2011 zo dňa 15. 12. 2011, s účinnosťou od 01. 02. 2012.

Predmetom Zmien a doplnkov 03 (ďalej len ZaD 03) boli tri okruhy: 1. Zmena DE/3 – lokalita Kráľova hora, 2. Zmena PE/49 – Nosný systém MHD – električková trať Jantárová cesta – Štúrova ul. a 3. Oprava technických chýb. ZaD 03 ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy boli schválené uznesením MsZ č. 1614/2014 zo dňa 25. – 26. 6. 2014 s účinnosťou od 15. 8. 2014.

Predmetom Zmien a doplnkov 05 (ďalej len ZaD 05) boli dopravné zmeny týkajúce sa pozemných komunikácií D4 aR7. ZaD 05 ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy boli schválené uznesením MsZ č.1785/2014 zo dňa 23. 10. 2014 s účinnosťou od 10. 11. 2014. Na základe zosumarizovaných podnetov na prehodnotenie zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania, overovaných najmä na podklade podrobnejších územnoplánovacích podkladov, spolu s čiastkovými úpravami niektorých pojmov a definícií záväznej textovej časti, boli spracované Zmeny a doplnky 04 ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len ZaD 04). V rámci procesu prerokovania, počas ktorého zúčastnené subjekty uplatnili navzájom rozporné stanoviská a názory, nebola dosiahnutá celospoločenská dohoda, čo potvrdilo aj Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré svojím uznesením č. 1211/2018 zo dňa 27.09.2018 požiadalo primátora o zrušenie obstarávania a schvaľovania ZaD 04. Zároveň ho požiadalo o začatie procesu obstarávania nových zmien a doplnkov s tým, že doteraz vykonané práce a pripravené materiály môžu byť použité ako podklad pre spracovanie budúcich zmien a doplnkov.

V zmysle citovaného uznesenia MsZ a na základe analýzy uskutočnených procesov a doručených pripomienok k ZaD 04 predovšetkým od orgánov štátnej správy bol spracovaný návrh zmien a doplnkov 06 ÚPN (ďalej len ZaD 06), ktorý reflektuje potrebu aktualizovať celomestskú územnoplánovaciu dokumentáciu vo vzťahu k platným predpisom najmä z oblasti ochrany prírody, ochrany pamiatok, dopravného a technického vybavenia, s dôrazom na aktuálne platné hygienické pásma, ochranné pásma a chránené územia. ZaD 06 ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy boli schválené uznesením MsZ č. 581/2020 zo dňa 24. 09. 2020 s účinnosťou od 01. 11. 2020. Záväzná časť ÚPN je vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení nariadení č. 12/2008, 17/2011, 5/2014, 10/2014 a 7/2020.

Potreba obstarávania Zmien a doplnkov 07 (ďalej len ZaD 07) Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov vyplýva z požiadavky aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu z hľadiska celomestského verejného záujmu v oblastiach: • rozvoja mestských častí - ide o umožnenie obstarávania územných plánov zón podľa aktuálnych potrieb jednotlivých mestských častí,

  • reklamných stavieb
  • návrhom regulácie nastaviť pravidlá umiestňovania reklamných stavieb vo verejných priestoroch mesta,
  • dopravy - nová trasa električky po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici, ktorá pomôže zmierniť dopravné preťaženie v území bratislavských Nív a vytvorí nový mestský okruh s prepojením Petržalskej a Ružinovskej radiály.
  • adaptácia na zmenu klímy
  • ide o stanovenie základných zásad, slúžiacich na zachovanie prírodného charakteru a reguláciu stavebnej činnosti na území mesta tak, aby boli v čo najväčšom rozsahu eliminované nepriaznivé dopady vyplývajúce zo zmeny klímy,
  • zabezpečenia plôch pre nakladanie s odpadmi
  • ide o zabezpečenia plôch kde bude možné nakladať s odpadmi vybudovať zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov,
  • zapracovanie zmien z pripomienok ZaD 06
  • ide o doplnky a úpravy, ktoré vyplynuli zo stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov dopravného a technického vybavenia, uplatnených pri prerokovaní ZaD06 územného plánu.

Oblasť rozvoja mestských častí Mestské časti Bratislavy ako príslušné orgány územného plánovania, ktoré obstarávajú a schvaľujú územnoplánovaciu dokumentáciu na zonálnej úrovni, požadovali v súlade s komunálnymi záujmami aktualizovať určenie častí území pre spracovanie územných plánov zón za účelom zabezpečenia podrobnejšej regulácie pre usmerňovanie investičnej činnosti. Z uvedeného dôvodu je v ZaD 07 aktualizovaná záväzná textová časť v kapitole C.2.2.3 – Zoznam schválených ÚPN zón na území mesta a v kapitole C. 2.2.5. Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN zón. Oblasť reklamných stavieb Reklamné stavby tvoria neoddeliteľnú súčasť verejných priestorov mesta a vo všeobecnosti slúžia najmä na propagáciu obchodov, firiem a produktov, ale aj kultúrnych a športových podujatí. Súčasný stav, kedy nesystematické umiestňovanie reklamných stavieb zasahuje do kvality mestských priestorov, nie je dlhodobo únosný. Cieľom tejto regulácie je preto určiť jednotné pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb na území hlavného mesta v zhode s verejným a súkromným záujmom tak, aby nebola ovplyvnená kvalita mestských verejných priestorov, priehľadov, urbanistickej a architektonickej kvality mesta. Návrh ráta s viacerými stupňami regulácie, ktoré rešpektujú prirodzené členenie mesta a kde budú povolené iba vybrané typy reklamných stavieb. Prioritou je umiestňovať tieto stavby v menšom počte, kvalitnejšom vyhotovení a pre prostredie mesta na vhodnejších lokalitách.

V záväznej textovej časti C ZaD 07 je za účelom regulácie reklamných stavieb vložená nová kapitola 1.2.5.Zásady a regulatívy umiestnenia reklamných stavieb. Oblasť dopravy Nový úsek električkovej trate „Pribinova - Košická“ umožní rozvoj dopravnej infraštruktúry a verejnej dopravnej obsluhy na báze ekologickej elektrickej trakcie medzi dvomi najväčšími mestskými časťami Bratislavy, medzi Petržalkou a Ružinovom. Jej vedením v trase ulíc Pribinova a Košická dôjde k odľahčeniu električkových tratí v centre mesta a prispeje sa k rozvoju koľajovej dopravy v meste vytvorením električkového okruhu, ktorý prepojí električkové radiály, a taktiež vytvorí možnosť predĺženia tejto električkovej trate do Podunajských Biskupíc a Vrakune. Nový úsek trate bude prvým funkčným okruhom, ktorý prepojí novovznikajúce mestské centrum s existujúcimi radiálami západným i severovýchodným smerom a bude mať pozitívny vplyv aj na širšie dopravné vzťahy. Prepravná kapacita kvalitných električiek má zároveň potenciál zabezpečiť rastúce nároky na prepravu osôb v rozvojových zónach mesta. Zapracovanie nového úseku električkovej trate je vložené do grafickej i textovej časti ZaD 07. Oblasť adaptácie na zmenu klímy Aktuálna téma adaptácie na zmenu klímy je obsiahnutá v textovej časti v úvodnej kapitole širších vzťahov v rámci regionálnych súvislostí a obsahuje zásady súvisiace so znižovaním emisií ako aj zásady zachovania nezastavaných plôch na území mesta, ktoré zmierňujú dopady klimatickej zmeny. Do kapitoly C.12 sa vkladá samostatná kapitola 12.7, ktorá obsahuje teoretický popis, definíciu zmeny klímy a najvýznamnejšie strategické dokumenty v tejto oblasti, ako aj adaptačné zásady a opatrenia nevyhnutné k zvýšeniu odolnosti voči dopadom zmeny klímy pre urbanizované i prírodné prostredie mesta. Oblasť odpadového hospodárstva Požiadavka vyplynula vzhľadom na zmenu v legislatíve. Bratislava sa musí pripraviť na povinné triedenie a zhodnocovanie kuchynských odpadov z domácností (od 1.1.2023). Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (záhradné a kuchynské) tvoria 45% hmotnosti zmesového komunálneho odpadu. Kuchynské odpady tvoria 20% ZKO. Preto je dôležité, aby tieto druhy odpadov našli vhodné riešenie na ich zber a zhodnotenie na území mesta Bratislava. Na území mesta Bratislava sa v súčasnosti rieši iba záhradný BRKO z rodinných domov, ktorý sa odváža na spracovanie do zariadenia mimo územia mesta. Zber kuchynského odpadu na území mesta v súčasnosti neprebieha.

Oblasť zapracovania pripomienok vyplývajúcich z prerokovania ZaD 06: Témy zapracované na základe stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov dopravného a technického vybavenia, uplatnených pri prerokovaní ZaD06 územného plánu v oblastiach: technická infraštruktúra: rezervovanie plochy pre vodojem Veľká lúka v Dúbravke (vodojem bol už prerokovaný v rámci ZaD 04), prepojenie vodovodného potrubia v mostnom objekte D4 na vodárenskú ČS Podunajské Biskupice potrubím DN 800, úprava hraníc ochranných pásiem VZ Sihoť, doprava: zmena polohy MÚK na diaľnici D2 pri Čunove s prepojovacím úsekom na cestu l/2, vrátane MÚK s cestou l/2 – na podklade Záverečného stanoviska č. 1949/2019-1.7/zg(42491/2019,42494/2019) MŽP SR, životné prostredie: zapracovanie špecifických požiadaviek v oblasti ochrany prírody v mestských častiach Devín, Karlova Ves, Rača, Petržalka, Nové Mesto a Staré Mesto.

Zdroj: ZaD_07_návrh-2_A

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prezentacia_plan_ZaD_UPN_2021_def Veľkosť: 213 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021