Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Doprava a bezpečnosť

Zlepšenie dopravy v našej mestskej časti je pre mňa jednou z najdôležitejších tém, ktoré Vajnory potrebujú v súčinnosti s mestom riešiť. Riešenie vidím v napojení na existujúcu koľajovú dopravu a využití nevyužitých koľajísk napríklad pre S-Bahn po vzore Stuttgartu.
 
Predĺženie električkovej trate od Zlatých pieskov k Vajnoorským jazerám je síce dlhodobo plánovaná a bola k nej v minulosti vypracovaná aj štúdia Remingu, no zapracovaná do územného plánu mesta doposiaľ nebola. Chýba nám aj územná rezerva pre električku, ktorá by zokruhovala Vajnory s Račou a Zlatými pieskami v koridore Rybničnej.
 
Medzi časom sa výrazne zmenili aj podmienky pre realizáciu týchto trás, nakoľko v území boli vybudované nové objekty ako napríklad TNT, či LIDL.  Aj preto sa tejto téme intenzívne venujem, lebo je veľmi dôležité, aby sme mali bv územnom pláne tieto rezervy pre nosný dopravný systém (električku) zapracované. Dopravu je však potrebné riešiť koncepčne a s dlhodobými víziami aj v závislosti od plánovaného urbanizmu a na to nadimenzovať nosný dopravný systém. 
 
Keďže naša mestská časť nemá v Územnom pláne mesta zapracovanú žiadnu územnú rezervu pre električku, pracovala som počas tohoto volebného obdobia na tom, aby boli pripraveneé podklady, potrebné k jej zapracovaniu. Pretože si treba otvorene povedať, že toho, aby sme mali v územnom pláne zakreslenú rezervu pre električku (nosný dopravný systém), nedá sa ďalej pokračovať v príprave dokumentácie, na základe ktorej by sa dalo pristúpiť k jej realizácii.
 
Doposiaľ sa mi podarilo v tejto veci vykonať prvé potrebné kroky, vedúce k zapracovaniu územnej rezervy pre električku, ktorá by prepojila Vajnory s Račou a Zlatými pieskami. 
  1. Dala som z rozpočtu mesta (ako mestská poslankyňa) vypracovať Dopravno-kapacitné posúdenie stavu dopravnej situácie vo Vajnoroch
  2. Dala som z rozpočtu mesta (ako mestská poslankyňa) vypracovať odborné preverenie technického riešenia trasy pre električku vo viacerých osiach v nadväznosti na dávnejšie spracovanú štúdiu Remingu (Dopravného podniku) a očakávané investície a s tým súvisiace záťaže komunikácií s výhľadom na najbližších 10-20 rokov. (Termín na predloženie riešenia spracovateľom je 30.10.)
  3. Po odsúhlasení mestskou časťou pôjde tento materiál na odsúhlasenie mestskými poslancami s uznesením/ žiadosťou o zapracovania do zmien a doplnov Územného plánu. 
  4. Po tom, ako budeme mať potrebnú územnú rezervu pre električku zapracovanú v Územnom pláne sa dostaneme do fázy, kedy sa bude konečne dať začať venovať štúdii realizovateľnosti, nápočtu ceny a uchádzať sa o zdroje z EÚ.

Riešenie nosného dopravného systému:

Problém s dopravou majú všetky mestské časti Bratislavy. Ani Vajnory nie sú výnimkou. Sme súčasťou územia, ktoré sa dlhodobo neriešilo. Nie je to však preto že by Magistrát nechcel, ale preto, lebo doposiaľ všetku energiu venoval Dúbravsko-Karloveskej radiále a momentálne sa všetky sily a prostriedky presunuli na ďalšie rozpracované dopravné projekty v nadväznosti na aktuálne potreby hustejšie obývaných oblastí. Prioritu má Petržalská radiála, električka okolo nového SND a na svoju príležitosť čaká aj Vrakuňa a Podunajské Biskupice, či Bory. Preto je dôležité, aby sme v čase, keď príde na rad aj naša východná časť Bratislavy, vedeli poskytnúť mestu relevantné dáta a názor na urbanizáciu v nadväznosti na aktuálne potreby našich mestských častí a tak spoločne vytvorili základ pre plánovanie nosného dopravného systému v tejto oblasti.

Integrovaná doprava

Veľkou výzvou je naučiť ľudí využívať okrem MHD aj regionálne linky integrovanej dopravy. V tejto súvisloosti je potrebné doriešiť aj vhodné nastavenie prepojenia regionálnych linike a liniek MHD s koľajovou dopravou. Verím že v spolupráci s Dopravným podnikom a BID sa nám do leta 2021 podarí zaviesť zachádzku na trase regionálneho spoja 525 na Železničnú stanicu Vajnory, vďaka čomu sa budú môcť aj ľudia zo severnej časti Vajnor (v smere od Čiernej vody) pohodlne dostať na Železničnú stanicu. 

Mestská hromadná doprava

Doprave ako takej (statickej aj dynamickej) sa potrebujeme venovať v širších súvislostiach. Dopravu je potrebné plánovať v kontexte urbanizmu a funkcií mesta. Nejde len o to či cez Vajnory povedie, alebo nepovedie električka. Potrebujeme analyzovať využívanie mestskej hromadnej dopravy a alternatívnych druhov dopravy v porovnaní s MHD, riešiť celkové napojenie na dopravné uzly tzv. TIOPy s preferenciou na koľajovú dopravu ako takú, identifikovať potenciál nevyužitých koľajísk, oživiť staré trasy, vyhodnotiť vplyv prichádzajúcich osobných áut trasujúcich cez Vajnory z okolitých miest a obcí berúc do úvahy trasy pre zásobovanie územia, siete cyklotrás, vstupy do územia, parkovanie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kroky ˇMĆ Vajnory vo vzťahu k električke Veľkosť: 164.2 kB Formát: iinterpelacia januar odpoved k elektricke Dátum: 17.3.2021