Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prerokovanie návrhu územného plánu mesta, zmeny a doplnky 09

Dátum: 13.06.2022
Autor: Monika Debnárová
Prerokovanie návrhu územného plánu mesta, zmeny a doplnky 09

obsahuje celkovo viac ako sto zmien a doplnkov.

Milí Vajnoráci, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy organizujú verejné prerokovanie o zmenách v územnom pláne s poradovým číslom 09, ktoré sú potrebné vo verejnom a komunálnom záujme.
 
Cieľom je informovať verejnosť o procese a jednotlivých zmenách, ktorých návrh Zmien a doplnkov 09 obsahuje celkovo viac ako sto.
 

Čoho všetkého sa týka návrh ZaD 09?

Každú z navrhovaných zmien je možné zaradiť do jednej z nasledovných kategórií:
 
1. Zelené zmeny
Ide o zmeny, ktoré vyplývajú z potreby adaptácie na zmenu klímy.
Sú to návrhy zmeny funkčného využitia vo viacerých lokalitách stabilizovaných území a degradovaných rozvojových území na územia prírodnej a mestskej zelene.
 
2. Zmeny pre vhodnejšie využitie územia
Ide o také zmeny, v ktorých sa navrhuje zmena rozvojových území zo stavebnej funkcie na inú stavebnú funkciu a regulácie intenzity využitia územia
 
3. Technické zmeny
Ide o zmeny ochranných pásiem pohrebísk, dopravnej vybavenosti a vedení a zariadení technickej infraštruktúry
 
4. Zmeny verejného dopravného vybavenia
Ide o doplnenie meniarní súvisiace s modernizáciou električkových tratí, úpravy železničných tratí, ktoré vyplynuli z požiadaviek a rokovaní so ŽSR a úpravu popisu verejnoprospešnej stavby D 35, ktorou sa jednoznačnejšie stanovuje jej budúce trasovanie
 
5. Zmeny v oblasti ochrany prírody a krajiny
Ide o aktualizáciu chránených území a ich plošných vymedzení v CHKO Záhorie, Malé Karpaty a Dunajské luhy, ďalej sa aktualizuje zoznam chránených stromov, chránené lokality mokradí a lužných lesov medzinárodného významu vyhlásené Ramsarským dohovorom
 
6. Zmeny celomestského charakteru
Ide o koncepčné zmeny, ktoré umožnia trasovať a realizovať trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné. Ďalšou zmenou s dosahom na územie celého mesta je úprava definície vymedzenia územných plánov zón.
Kompletná dokumentácia ZaD 09 v elektronickej podobe je prístupná na internetovej adrese: https://bit.ly/3xLsPYg
 
Videoprezentácia verejného prerokovania návrhu ZaD 09 bude zverejnená aj na kanáli Metropolitného inštitútu Bratislava na platforme YouTube.
 
Cez platformu SLI.DO s použitím kódu #zad09 bude možné zasielať doplňujúce otázky k návrhu ZaD 09. Otázky môžete zasielať aj na emailovú adresu uzemnedokumenty@bratislava.sk

Kompletný materiál je dostupný na uvedenom odkaze: https://bratislava.sk/sk/prerokovanie-navrhu-uzemneho-planu-bratislavy-zmeny-a-doplnky-09

Podrobnosti o verejnej prezentácii a ďalších dôležitých krokoch nájdete na nasledujúcom odkaze:https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/ZaD09_oznam.pdf

Dňa 22. júna 2022 (streda) medzi 14:00 až 18:00 hod. sa uskutoční Konzultačný stánok vo Faustovej sieni v budove Starej radnice (vstup z nádvoria Starej radnice, sledujte značenie na mieste), kde sa bude možné podrobnejšie oboznámiť s návrhom ZaD 09.

Z dôvodu umožnenia zapojenia širokej verejnosti do prerokovania návrhu ZaD 09 bude dňa 22. júna zverejnená videoprezentácia návrhu ZaD 09 cez streamovací kanál youtube. Cez platformu SLI.DO s použitím kódu #zad09 bude možné v priebehu 22. júna 2022 zasielať doplňujúce otázky k návrhu ZaD 09.

Následne budú na tieto doplňujúce otázky vypracované odpovede a tie budú spolu s otázkami zverejnené od 30. júna až do konca prerokovania (t.j. do 31. júla vrátane ) na webstránke mesta. Prosíme, aby ste sledovali webstránku mesta, na ktorej bude v daný deň zverejnený oznam s odkazom na videoprezentáciu ZaD 09 a odkaz na SLI.DO spolu s kódom, pre zasielanie doplňujúcich otázok. Týmto si zároveň dovoľujeme upozorniť, že zasielanie otázok nenahrádza podanie pripomienok a námietok. Možnosť zaslania doplňujúcich otázok slúži len na lepšie ozrejmenie návrhu ZaD 09 a vysvetleniu jednotlivých navrhovaných zmien.

Pripomienky k návrhu ZaD 09 môže verejnosť uplatniť písomnou formou v termíne do 31. júla 2022 vrátane, na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo elektronickou poštou na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.

Zdroj: Magistrát

Prerokovávanie ZaD vo vzťahu k Vajnorom: 

KR/VA/12 Vajnory 44-22-18 Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu /kód 201 na funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201 a ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130. KR/VA/13 Vajnory 44-22-19, 44-22-18

Zmena z funkcie orná pôda / kód 1205 a občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201 na funkciu občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201 a priemyselná výroba / kód 301. KR/VA/14 Vajnory 44-22-18

Zmena z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu / kód 201, ochranná a izolačná zeleň / kód 1130 a plochy námestí a ostatné komunikačné plochy na funkciu krajinná zeleň / kód 1002 a ostatná ochranná a izolačná zeleň / kód 1130.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.