Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O čom sme rokovali na marcovom zastupiteľstve vo Vajnoroch

Dátum: 18.03.2021
Autor: Monika Debnárová
O čom sme rokovali na marcovom zastupiteľstve vo Vajnoroch

o voľbe kontrolóra, hrozbe výstavby od Chorvátskeho grobu, čo bude s ihriskom na Šinkovskom, či cyklotrase Rybničná ...

Milí Vajnoráci, na včerajšom miestnom zastupiteľstve vo Vajnoroch

sme hneď v úvode volili miestneho kontrolóra mestskej časti, kde spmedzi všetkých uchádzačov splnili podmienky traja. Spomedzi uchádzačov, ktorí spĺňali podmienky sa do užšieho výberu dostalli traja, ktorí sa prišli aj osobne predstaviť na miestne zastupiteľstvo. Spomedzi nich sme tajným hlasovaním vybrali Martina Grambilčku.

Ďalej sme odsúhlasili bez pripomienok návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú pôsobnosti a spolupráca mestom a mestskými časťami v oblasti sociálnych vecí, konkrétne ide o doplnenie platnej legislatívy vo vzťahu k soc. oblasti po rokoch, ako aj otázky samotného financovania sociálnych služieb. Návrh dodatku Štatútu hl. mesta

Pokračovali sme rokovaním o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vajnory, v zmysle ktorého sme odsúhlasili navýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na 70 euro.  Návrh VZN nájdete tu.

Takisto sme odsúhlasili aj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 pre spoločnosť Prešík s. r. o., Pri mlyne 4, 831 07 Bratislava, IČO: 48 191 329, za účelom prevádzkovania letnej terasy s možnosťou vonkajšieho grilovania.

Pokračovali sme hlasovaním o návrhu  I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením 4/2021, kde sa premietlo navýšenie čiastky, vyčlenenej na príspevky pri narodení dieťaťa, ak aj presun prebytku hospodárenia Materskej školy späť do roozpočtu Materskej školy. 

Nasledovala Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra, kde sme diskutovali o pomere celkových vynaložených nákladov na službu spojenú s likvidáciou psích exkrementov, konkrétne na odvoz a likvidáciu psích exkrementov, vrátane investície do nových košov na psie exkrementy voči príjmu za daň za psa.  V tejto súvislosti odporučil kontrolór prehodnotenie výšky dane za psa pre nasledujúce obdobie. Vzhľadom na oodprezentované informácie sme požiadali o predloženie porovnania nákladov spojených so zabezpečovaním služby externe voči prípadnej možnosti realizácie vlastnými silami prostredníctvom hospodárskej správy mestskej časti.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu sme sa na marcovom miestnom zastupiteľstve dohodli na podaní interpelácií na starostu v písomnej podobe. Týka sa Tibenského ulice, podnetov do zmien a doplnkov ÚP, cien za prenájmy súkromných pozemkov a nezabudla som ani na detské ihrisko na Šinkovskom.

V bode rôzne  padli otázky na plánovanú výstavbu v Chorvátskom grobe pod názvom Park city living, kde investor plánuje zmenu ÚP  zóny,  s čím súviísí aj hrozba nárastu o ďalších 35 000 rezidentov, ako aj zvýšenie tranzitu áut cez vajnory.  Starosta infrmoval, že Mestská časť pripravuje za Vajnory pripomienky k EIA.  Som presvedčená  o tom, že treba túto situáciu nie len sledovať, ale aj na všetkých úrovniach bojovať, aby sa tomu investorovi nepodarilo zmeniť územný plán a hlavne nemôžeme stále čakať na to kým niekto iný niečo urobí. Opäť sa rozprúdila aj diskusia ohľadom dopravno-kapacitného posúdenia, ktoré bude financované zo zdrojov Magistráte na základe môjho vyžiadaania. Pre vysvetlenie čo má dopravno-kapacitné posúdenie pre Vaajnory riešiť nájdete v článku "Prečo potrebujú Vajnory dopravno-kapacitné posúdenie?"

V  bode rôzne padli otázky aj na prejazdy ťažkých automobilov po hrádzi až po semafore na konci Vajnor, či k dochádzke členov komisií. Prednosta informoval o komunikácii s D4R7 vo veci prejazdu ťažkých automobilov. Starosta následne infomoval o možnosti prekvalifikácie Roľníckej ulice na komunikáciu nižšej triedy hhneď po spustení D4R7 a aj o plánovanom osvetlení prechodu pre chodcov na Hospodárskej. Ďalej som sa spýtala na ihrisko na Šinkovskom, ktorému končí tento mesiac nájom a požiadala o riešenie v podobe hľadania nového priestoru. V tejto veci ma oslovila šikovná mamička zo Šinkovského aj s konkrétnymi návrhmi  pozemkov, medzi ktorými je aj jedna parcela 2937,  prístupná z oboch strán, ktorá je na portáli nehnuteľnosti daná k odpredaju. Viac info nájdete v mojej interpelácii. Predložené návrhy mestská časť preverí a zatiaľ sa ráta s priestorom na ulici Za humnami, ktorý bol Magistrátom zverený do správy mestskej časti.

V rámci bodu rôzne som bola vyzvaná aj k oživeniu predkladania pravidelných správ z mestského zastupiteľstva a teším sa, že po skončení zastupiteľstva mi starosta prisľúbil aj priestor vo Vajnorských novinkách, vďaka čomu budem môcť s vami komunikovať nie len prostredníctvom mojej stránky a na fcb, ale aj cez Vajnorské novinky, ktoré sú distribuované do všetkých vajnorských domácností. 

Otvorila som aj otázku riešenia cyklotrasy Rybničná, kde som oslovila projektanta cyklotrás a preverila spolu s ním možnosti reallizácie. Ponúkajú sa nám dve možnosti, z ktorých vhodnejšiu som odprezentovala aj počas miestneho zaastupiteľstva. K tejto téme sme sa vrámci bodu vrátili viac krát.

  • Jedným riešením je vedenie cyklotrasy od Júrskej cesty popri Račianskom potoku, okolo KJG poza Sprinzlov majer až Na pánty a zo zadnej časti sa dostať na Rybničnú. 
  • Druhým, omnoho vhodnejším riešením je Cyklotrasa so začiatkom v intraviláne MČ Bratislava – Vajnory pri kanáli Kratina, v križovaní ulíc Na Doline a Nad Válkom. Odtiaľ bude smerovať po „starej Jurskej ceste“ smerom na Svätý Jur. Na starej Jurskej ceste môže byť cyklotrasa situovaná na jestvujúcom asfaltovom povrchu, kde budú vyznačené vodorovným dopravným značením cyklokoridory, alebo vedľa cesty budú vybudované po obidvoch stranách nové konštrukcie cyklochodníka. Pri Račianskom potoku cyklotrasa odbočí doľava, a po pravostrannej hrádzi Račianskeho potoka bude smerovať k Rybničnej ulici. Na pravostrannej hrádzi Račianskeho potoka bude vybudovaný obojsmerný cyklochodník šírky 3,0 m. Na Rybničnej ul., podľa šírkových možností, bude vybudovaný obojstranný, alebo jednostranný cyklochodník, alebo iba cyklokoridor, ktorý bude smerovať k už vybudovanej cyklotrase JURAVA, po ktorej účastníci cyklodopravy sa dostanú do MČ Bratislava – Rača. Celková dĺžka cyklotrasy v uvedenom trasovaní je L = 2,6 km

Pokiaľ sa podarí pripraviť včas projektovú dokumentáciu aj so stavebným povolením, bude možné prefinancovanie aj z mesta a ušetríme financie z rozpočtu mestskej časti.

Krásny deň vám všetkým želám

Monika :)

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.