Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Priority Vajnory

Ako miestna poslankyňa sa mám v pláne venovať  viacerým oblastiam

V kombinácii s rolou mestskej poslankyne vidím väčšiu úspešnosť realizácie mojich vízií pre Vajnory.

ZAVEDENIE BEZPLATNEJ PRÁVNEJ PORADNE

Iniciujem zriadenie bezplatnej právnej poradne pre Vajnorákov za účelom potreby riešenia narušených susedských medziľudských vzťahov, problematiky v užívaní spoločných dvorov, alebo aj pre potreby ich rozdelenia, či majetkového usporiadania. 

ZRIADENIE RODINNÉHO CENTRA / CENTRA VOĽNÉHO ČASU PRE RODINY S DEŤMI

Iniciujem zriadenie Rodinného centra vo  Vajnoroch, ktoré bude slúžiť pre stretávanie sa mladých rodín, či mamičiek s deťmi, organizovanie rôznych odborných školení a poradenskej činnosti na potrebné aktuálne témy, doučovanie ale i rôzne záujmové kurzy, napr. varenia, pečenia, alebo umelecké a pohybové kurzy.

ROZŠÍRENIE KAPACITY SENIORCENTRA A ZRIADENIE DENNÉHO STACIONÁRA PRE SENIOROV

Iniciujem rozšírenie kapacity Seniorcentra a vytvorenie Denného stacionáru pre seniorov, ktoré bude slúžiť ako miesto na stretávanie sa aktívnych senirov a pre ich aktivity, ako i rôzne umelecké, či záujmové kurzy.

 

Svoju rolu poslankyne vidím aj v oblastiach:

Rodiny, deti, mládež, seniori

K mojim prioritám patrí sociálna oblasť. Chcela by som sa venovať témam so zameraním na vytváranie voľnočasových aktivít na podporu rozvoja deti a mládeže, pretože deti a mládež sú naša budúcnosť. Moje priority v tejto oblasti vidím najmä v zameraní sa na:

 • podporu rozvoja voľnočasových aktivít  a zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (vybudovanie Rodinného centra / Centra voľného času vo Vajnoroch, ktoré bude slúžiť pre stretávanie sa mladých rodín, či mamičiek s deťmi, organizovanie rôznych odborných školení a poradenskej činnosti na potrebné aktuálne témy, doučovanie i rôzne záujmové kurzy, napr. varenia, pečenia, alebo umelecké a pohybové kurzy),
 • podporu vybudovania Denného stacionára pre seniorov, ktoré vytvorí priestor pre dôstojné trávenie voľného času s potrebnou sociálnou a zdravotnou starostlivosťou, udržiavanie mentálneho zdravia, zručností a pocitu silného sociálneho zázemia,
 • podporu vybudovania nového Seniorcentra, ktoré by umožnilo rozšíriť už teraz nedostatočnú kapacitu existujúceho Seniorcentra v Alviane.

Kvalita života, miestny rozvoj

 • zasadím sa o revitalizáciu existujúcich detských ihrísk a budovanie nových
 • zasadím sa o zapojenie odbornej i širšej laickej verejnosti do tvorby projektov a strategických dokumentov mestskej časti,
 • podporím občianske združenia a komunitné projekty (na získavanie mimorozpočtových zdrojov na ich záujmové, voľnočasové a rozvojové aktivity),
 • podporím doplnenie verejného osvetlenia na miestach, kde chýba (Rybničná, Za humnami, Vajnorské jazerá, ...),
 • podporím dobudovanie vododvodných prípojok na miestach, kde domácnosti nie sú napojené na verejný vodovod (ako prvé sa zasadím o vybuudovanie prípojky na ulici Za humnami),
 • podporím komplexnú revitalizáciu Roľníckej ulice ako vstupnej brány do Vajnôr od šošovky smerom na Čiernu vodu (chodníky, dažďovú kanalizáciu, úpravy zelene),
 • budem podporovať riešenia pre zlepšenie dostupnosti na Roľnícku ulicu smerom do centra mesta (semafor na začiatku Vajnôr, smerom z Čiernej vody),
 • budem podporovať dobudovanie cyklotrasy JuRaVa 2 s napojením na Raču a prepojenie Vajnôr s mestom bezpečnými, oddelenými cyklotrasami,
 • budem podporovať revitalizáciu nedostatočne upravených chodníkov, zelene, ihrísk a športovísk,
 • podporím dobudovanie bezbariérových vstupov na chodníky. 
 • podporím formu priamej demokracie – elektronického hlasovania tzv. e-referendum pri vyjadrovaní sa k dôležitým otázkam samosprávy mestskej časti, aby obyvatelia mali možnosť slobodne a nezávisle vyjadriť svoj súhlas, či nesúhlas.

Služby občanom

Budem podporovať a spolupracovať na projektoch zameraných na

 • sieťovanie samosprávy s tretím sektorom a podnikateľskou obcou za účelom vytvárania a realizácie spoločných projektov (Dožinkové slávnosti, Hody, Vajnorská šarkaniáda, Vajnorská ľadová plocha),
 • hľadaní finančných zdrojov na realizáciu komunitných projektov (poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií),
 • iniciujem vytvorenie bezplatnej právnej poradne pre občanov (za účelom potreby riešenia narušených susedských medziľudských vzťahov, problematiky v užívaní spoločných dvorov, alebo aj ich potreby rozdelenia a majetkového usporiadania, ...),
 • iniciujem vytvorenie novej služby pre poslancov "sms info" prostredníctvm aplikácie do mobilov, ktorá umožní aktívnu komunikáciu občanov s poslancami, aj možnosť informovanosti o pripravovaných kultúrno - spoločenských, športových, či iných akciách v mestskej časti,
 • iniciujem vytvorenie novej prehľadnejšej web stránky mestskej časti, ako i spustenie aplikácie pre obyvateľov s aktuálnymi informáciami o dianí v mestskej časti
 • iniciujem sprístupnenie web gis portálu občanom (webová aplikácia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, vďaka ktorej občania získajú lepší prehľad o majetku mestskej časti),
 • zasadím sa o vybudovanie spoločného podniku služieb pre Vajnory s možnosťou participácie susedných obcí (zabezpečovanie služieb pre obec i pre občanov).

Kultúra, šport, miestne spolky

V oblasti kultúry a športu  mám záujem podporovať udržiavanie existujúcich podujatí a zasadiť sa o ešte väčšiu podporu miestnych klubov a spolkov  na podporu realizácie ich činností v oblastiach: 

 • poskytovania poradenstva pri vypracovávaní projektov na získanie zdrojov z grantov a dotácií pre miestne kluby a spolky, 
 • pre zlepšenie podmienok pre tradičné športy (multifunkčná športová hala),
 • podpory a udržiavanie kultúrneho dedičstva, tradícií a identity Vajnôr, s cieľom vytvoriť produkty a atrakcie, ktoré pritiahnu záujem turistov a návštevníkov (publikácie o histórii a zvykoch, vytvorenie vajnorských prezentačných predmetov), 
 • udržiavania a rozvoja existujúcej cezhraničnej  spolupráce.

Životné prostredie (táto priorita zasahuje do tém, ktoré mám ako mestská poslankyňa)

V rámci ochrany životného prostredia vidím potrebu viacej sa venovať:

 • čisteniu dažďovej kanalizácie, ale aj dokončeniu revitalizácie Roľníckej ulice,
 • úprave verejných priestorov (spoločný podnik služieb, revitalizácia zelene, orezy stromov),
 • podporím doplnenie/ vybudovanie kontajnerových stojísk na triedený odpad,
 • podporím edukcáciu na základných školách s cieľom zvýšiť povedomie žiakov vo vzťahu k životnému prostrediu.

Zároveň som pripravená zodpovedne pristupovať k rozhodovaniu o najdôležitejších otázkach miestneho významu, ako je napr.:

 • rozpočet a záverečný účet mestskej časti,
 • všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
 • hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej časti,
 • ochrana a tvorba životného prostredia mestskej časti,
 • miestne poplatky,
 • zriaďovanie podnikov, organizácií a zariadení mestskej časti,
 • územnoplánovacia dokumentácia mestskej časti a jej zón.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.