Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa z rokovania dnešného zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Dátum: 26.05.2022
Autor: Monika Debnárová
Správa z rokovania dnešného zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

prehľad prerokobvávaného programu 

Schválený program:

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 04. 2022 - spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ

1a. Vyhlásenie hlavného mesta SR Bratislavy

2. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021 - spracovateľ: sekcia financií 2

3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 - spracovateľ: sekcia financií

4. Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie alebo príspevkovej organizácie - spracovateľ: oddelenie kultúry

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - spracovateľ: oddelenie vnútornej správy

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia a časti ulice v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - spracovateľ: oddelenie vnútornej správy

7. Návrh na schválenie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o krízovom ubytovaní - spracovateľ: sekcia sociálnych vecí

8. Návrh na zmenu štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, n.o. - spracovateľ: útvar správy mestských podnikov

9. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - spracovateľ: útvar správy mestských podnikov

10. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - spracovateľ: útvar správy mestských podnikov

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač - spracovateľ: sekcia sociálnych vecí

12. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., projekt Polyfunkčný objekt Muchovo námestie za odplatu 1,00€ - spracovateľ: sekcia výstavby

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9881/6 a parc. č. 9881/7, Páričkova ulica, spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

14. Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 3

15. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, ulica Československých tankistov, vo vlastníctve manželov Bielovičovcov, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – nebytového priestoru na Bagarovej ul. č. 20, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu komunitnej záhrady v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu Vnútroblok - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, občianskemu združeniu BAJKSLAVA - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15196/7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48 v zastúpení spoločnosťou VSD, s.r.o., so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti D O A S, a.s. so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3884/1, spoločnosti Rakyta Land Development, a.s., so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3419 a parc. č. 3651/462, Ing. arch. Adriane Halgašovej, Ing. arch. Petrovi Halgašovi a Ing. Dušanovi Janerle - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1235 a parc. č. 2479/6, spoločnosti ITB Development a.s. so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5142/5, spoločnosti danube4you s.r.o, so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 4

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1234/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a č. 1331/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorými bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavieb na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby na Bazovej 8 v Bratislave, k. ú. Nivy, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

29. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - spracovateľ: útvar mestského kontrolóra

30. Návrh na poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava-Petržalka I. v sume 40 000 Eur na projekt Rekonštrukcie Kaplnky sv. Kríža - spracovateľ: oddelenie kultúry

31. Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Centrum Terapeutických služieb, o. z. - spracovateľ: sekcia sociálnych vecí

32. Návrh na schválenie odporúčaní grantových komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - spracovateľ: sekcia sociálnych vecí

33. Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2021 za rok 2021 - spracovateľ: sekcia sociálnych vecí

34. Správa o fungovaní Projektu dostupného bývania so sociálnou podporou a návrh aktualizácie štatútu - spracovateľ: sekcia sociálnych vecí

35. Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“ - spracovateľ: oddelenie kultúry 5

36. Koncepcia mestských inovácií - spracovateľ: oddelenie inovácií a digitálnych služieb

37. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien a doplnkov - spracovateľ: sekcia územného rozvoja

38. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor - spracovateľ: projektová kancelária - magistrát

39. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička, M. Schneidera-Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia - spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže a STaRZ

40. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu - spracovateľ: oddelenie školstva, športu a mládeže a STaRZ

stiahnutý bod - 41. Návrh na schválenie nájmu dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava - spracovateľ: oddelenie vnútornej správy

42. Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálneho podniku Bratislava - spracovateľ: oddelenie vnútornej správy

43. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/29 a stavba so súp. č. 4312 na Technickej ulici a k. ú. Nivy, parc. č. 10132/20 a stavba so súp. č. 17533 na Bazovej ulici do priamej správy novovznikajúcej organizácii Komunálny podnik Bratislavy - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

44. Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže" - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

45. Návrh na schválenie zúženia predmetu nájmu - nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o. so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

46. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/33, s Oldřichom Lobpreisom - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností 6

stiahnuý bod - 47. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1, Borská ulica, spoločnosti CITY CORP REAL s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbou - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

48. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1210/2022 zo dňa 28.04.2022 v bode 1, ktorým bolo schválené uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim

49. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

50. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1535/3, Prídavková ulica, vo vlastníctve Miriam Ringelband - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

51. Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1859, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou Penziónu pre dôchodcov, Na barine - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

52. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 3357 a pozemkov parc. č. 5794/12 a parc. č. 5794/23, k. ú. Petržalka, Kopčianska ulica, od Rímskokatolíckej cirkvi Bratislava-Jarovce so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

53. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 9/1 a nasl., do priamej správy mestskej časti Bratislava-Jarovce - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

54. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu a výjazdu na časti pozemku v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

55. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 3, Stropkovská 7, Muškátová 54, Trenčianska 46, Medzilaborecká 10, Vrútocká 40, Beniakova 18, Beniakova 32, Beniakova 18, Kpt. Jána Rašu 11, Tematínska 4, vlastníkom bytov - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

56. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Beniakova 5 - spracovateľ: sekcia správy nehnuteľností

57. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - spracovateľ: oddelenie činnosti MsR a MsZ 7 58. Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

59. Rôzne

16.00 h vystúpenie občanov 

Zdroj: bratislava.sk

Komplet materiál k programu nájdete tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-26052022/

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.