Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dnes sme v rámci grantov Hlavného mesta na podporu športovej infraštruktúry odsúhlasili viacero projektov, v rámci ktorých aj naša mestská časť Vajnory získala na vybudovanie novej ľadovej plochy

Dátum: 31.03.2022
Autor: Monika Debnárová
Dnes sme v rámci grantov Hlavného mesta na podporu športovej infraštruktúry odsúhlasili viacero projektov, v rámci ktorých aj naša mestská časť Vajnory získala na vybudovanie novej ľadovej plochy

V rámci grantovej schémy na podporu športovej infraštruktúry sme prerozdelili z rozpočtu Hlavného mesta medzi mestské časti Bratislavy až 1 000 000,00 eur, pričom Vajnory dostanú na projekt vonkajšej ľadovej plochy sumu 85 000 eur. 

 

V rámci grantového programu Hlavného mesta na podporu športovej infraštruktúry sme odsúhlasili viacero projektov, v rámci ktorých aj naša mestská časť Vajnory dostane na  vybudovanie nove ľadovej plochy sumu 85 000 eur.

Okrem našej mestskej časti boli medzi žiadateľmi aj ďalšie miestne spolky. Tie však nezískali dostatočný počet bodov.

  • Futbalový klub - Vajnory, ktorý na "Rekonštrukciu hlavnej tribúny, oplotenie, infreštruktúru e dobudovenie parkoviska" žiadal 85 326 EUR 
  • Klub rodičov a detí - Vajnory, ktorý na projekt "Športové Ihrisko pre najmenších" na Šinkovskom žiadal 39 894 EUR
  • Hangair, ktorý na "Modernizáciu vnútorného skateparku Hangair Action Sports Academy" žiadal 13 000 EUR

Materiál: Návrh na poskytnutie dotácii z grantového Podprogramu 4 na podporu investicii do športovej infraštrnktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na projekty:

Mestská časť Bratislava-Vajnory získala na Projekt vonkajšej ľadovej plochy - 85 000,00 eur

Grantový Podprogram 4 určený na podporu investícií do športovej infraštunktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „Podprogram 4“) je jedným zo 4 Podprogramov Grantového programu na podporu športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „Grantový program“).

Jeho cieľom je podpora činnosti realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštunktúry, výsledkom ktorého bude poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta. Prostriedky bude možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov. Výšku finančných prostriedkov grantového programu schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu kapitálových výdavkov hlavného mesta na príslušný rok.

Grantový program bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 12.12.2019 uznesením č. 355/2019. Vychádza z platných legislatívnych noriem, a to zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 282/2008 Z. z. o práci s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva na roky 2019 - 2022, oblasť „Vzdelávanie a šport“ s cieľom jeho prepojenia so stanovenými cieľmi PHSR mesta Bratislava na roky 2020 - 2030 a zo Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácii a návratných finančných výpomoci z rozpočtu hlavného mesta.

Pre rozpočtový rok 2022 je v rámci grantového Podprogramu 4 možné prerozdeliť 1 000 000,00 eur. Pri Podprograme 4, kde ide o podporu športovej infraštrnktúry sa jedná o kapitálové výdavky, ktoré združujú prostriedky z Peňažného fondu, z dani z nehnuteľnosti za športoviská, z predaja majetku mesta, alebo inak, avšak každoročne v minimálnej sume 400 000,00 eur.

zdroj: Magistrát

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.