Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novinky z dnešného online mestského zastupiteľstva hl. mesta

Dátum: 27.05.2021
Autor: Monika Debnárová
Novinky z dnešného online mestského zastupiteľstva hl. mesta

Prrečítajte si o čom sme rokovali na dnešnom mestskom zastupiteľstve 

Po úvodnej prezentácii prítomnosti poslancov primátor otvoril posledné online mestské zastupiteľstvo. Nasledovali informácie o fungovaní nasledujúceho zastupiteľstva. Následne nás informoval, že v nadväznosti na skutočnosti, ktoré sa odohrali v pondelok v súvislosti s viacerými poslancami mestského zastupiteľstva mu boli dnes ráno eštee pred začatím mestského zastupiteľstva doručené abdikácie na funkcie v dozorných radách a na predsedníctva, ako aj v komisiách mestského zastupiteľstva od Rastislava Tešoviča a Tomáša Korčeka. Doplnil, že poslankyňa Svoreňová telefonicky avízovala doručenie svojej abdikácie na funkcie v Dozorných radách v priebehu dňa.

Nasledovalo odsúhlasenie navrhovaného programu. Po drobných úpravách a doplneniach Programu sme pokračovali rokovaniami k jednotlivým bodom. Hneď v úvode rokovania dnešného zastupiteľstva  sme odsúhlasili Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 • zvýšenie bežných príjmov o 666 534,00 Eur,
 • zvýšenie bežných výdavkov o 457 541,00 Eur,
 • zvýšenie kapitálových výdavkov o 309 700,00 Eur,
 • zvýšenie príjmových finančných operácií o 100 707,00 Eur

Po ňom nasledovalo odsúhlasenie Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy

Odsúhlasili sme Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019

Nasledovalo prerokovávanie VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta. Proces prípravy tohoto VzN sprevádzal komplikovaný proces, pretože bolo potrebné zosúladiť potreby väčších mestských častí s obmedzeniami malých mestských časti. Napríklad u nás je v bezprostrednom okolí cintorína nie len bývanie, ale aj škola, telocvičňa, ihrisko, park a podobne) preto sme v polupráci s mojim kolegom poslancom Matejom Vagáčom požiadali o doplnenie predloženého VZN o určenie šírky ochranného pásma na všetkých pohrbiskách v rozsahu 50 metrov od hranice pohrebiska, alebo v rozsahu grafickej prílohy, ktorú si môže každá mestská časť určiť sama. Takisto nebude ani dovolené realzovať žiadne nové stavby v tomto ochrannom pásme s výnimkou existujúcich. 

V  ďalšom bode sme diskutovali na tému výrubu lesov na území hlavného mesta, s ktorou súvisí aj odsúhlaseenie Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku LESY SR Bratislava. Ide v nej o nastavenie ťažby dreva a eliminácii pôvodne nastaveného plánu, ktorý tvorí podstatné riziko pre lokality slúžiace na rekreáciu, kdee je ťažba dreva považovaná za prekážku.

Zobrali sme na vedomie materiály, k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s, kde časť zisku ide do rezervného fondu a zvyšok sa vracia do mestskej pokladnice. 

Nasledovala diskusia o tom, či zisk má, alebo nemá byť ponechaný v mestských podnikoch za účelom ich ďalšieho rozvoja aj z dôvodu že OLO čaká masívna obnova technológií a zavádzanie nových postupov vo vzťahu k zavádzaniu nových druhov zberu odpadu. každý model má svoje pre a proti. V minulosti mal byť v ole tvorený fond na investičné akcie, avšak nič z neho pre potrebyinvestovania neezostalo.

Dnes sme zobrali  na vedomie:

- Informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti ksP....riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. V rámci diskusie ku individuálnej účtovnej závierke odznel doplňujúci návrh na zmenu Stanov spoločnosti, ktorá pred tým neprebehla schvalovacím kolečkom, preto nemôžem takýto materiál podporiť.

Nasledovalo odsúhlasenie  Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Neodúsúhlasili sme predložený návrh personálnych zmien v obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systíém, spol. s r,o, a to z dôvodu viacerých pochybností, ktoré vyšli najavo po ukončení Transparentného výberového konania. Výberové konanie bude opakovane vyhlásené začiatkom budúceho roka. 

Pokračovali sme odsúhlasením žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej grantovej komisie v revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova vyhlásenej v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých

Nasledovali finančné body, kde sme. 

 • Odsúhlasili ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/1 a parc. č. 17377/2 mestskej časti Bratislava – Rača. Ide o priestoru okolo Centra voľného času, kde mestská časť plánuje urobiť parčík.
 • Odsúhlasili ako prípad hodnéý osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 zo dňa 30.05.2019, uzatvorenej medzi Mestskými lesmi v Bratislave ako prenajímateľom a Matúšom Burianom, s miestom podnikania v Bratislave, IČO: 45647470 ako nájomcom
 • Odsúhlasili ako prípad osobitného zreteľa nájmom nebytových priestorov na Zimnom štadióne, Harmincova 2 v Bratislave pre nájomcu Black Rose, s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • Odsúhlasili nájom nebytových priestorov v budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • Odsúhlasili ako prípad osobitného zreteľa predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej
 • Odsúhlasili ako prípadu hodného osobitného zreteľa predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46 ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou, ulica Líščie údolie
 • Odsúhlasili ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému
 • Odsúhasili sme v zmysle odporúčaní finančnej komisie pokračovanie nájomného v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave.
 • Odsúhlasili sme ako prípad hodný osobitného zreteľa zmenu predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 • Odsúhlasili smee predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, v celosti do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., Bratislava
 • V nadväznosti na odporúčanie Finančnej komisie sme odsúhlasili neuplatnenie si predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/20 na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 151/6, vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej 39. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Po finančných bodoch sme pokračovali Správou o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú sme zobrali na vedomie.

Následne sme odsúhlasili:

 • Zmluvu o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Štandardizovanú Dohodu o spolupráci projektu “baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie” programu INTERREG VA SK-AT medzi hlavným mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland
 • Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné účely
 • Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia
 • Podmienky zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu
 • Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 754/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bolo schválené odpustenie nájomného vo výške 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov počas 2. vlny pandémie
 • Návrh na zverenie nehnuteľného majetku - technického zhodnotenia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
 • Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21350/1-5, Námestie T. G. Masaryka, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 na pozemku parc. č. 15272/3, zverenej do správy mestskej časti Bratislava Ružinov
 • Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, v prospech spoločnosti Discovery Residence s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41, Lamačská brána, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave
 • Predložený návrh na vysporiadanie pozemku parc. č. 3500/1 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v Bratislave, z dôvodu realizácie a prevádzkovania záchytného parkoviska „Park and Ride“

V bode rôzne sme diskutovali o možnostiach kombinovanej účasti na zsatupiteľstvách do budúcna. Padol návrh aj na umožnenie takéhoto spôsobu na komisiách meestského zastupiteľstva.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.