Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O čom sme rokovali ma májovom miestnom zastupiteľstve vo Vajnoroch

Dátum: 06.05.2021
Autor: Monika Debnárová
O čom sme rokovali ma májovom  miestnom zastupiteľstve vo Vajnoroch

k najzaujímavejším bodom patrili interpelácie a bod rôzne. Dozvedeli sme sa o pripravovaných projektoch, požiadala som o zverejňovanie zápisníc z komisií a podala informáciu o aktivitách v meste, vrátane informácie o Sprinzlovom majeri. 

Milí Vajnoráci, na dnešnom zastupiteľstve vo Vajnoroch sme začínali krátkou informáciou o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva v podaní prednostu.

Pokračovalii sme odsúhlasením prenájom pozemku na Vajnorských jazerách ako prípadu osobitného zreteľa za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov Martinovi Oherovi na obdobie od 10.06.2021 do 31.08.2021 za 900,00 Eur. Cena bola stanovená v zmysle Sadzobníka Mestskej časti Bratislava-Vajnory v sume 700,00 Eur, avšak v zmysle dohody uhradí nájomca mestskej časti aj jednorazový príspevok na udržiavanie poriadku a čistoty v okolí Vajnorských jazier v sume 200,00 Eur.

Nasledoval bod doplnený. priamo na zastupiteľstve - Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hl. mesta, ktorým sa mení VZN hlavného mesta č.8/ľ019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Síce sme ho odsúhlasili, ale s pripomienkami, v rámci ktorých sme opakovane požiadali o zapracovanie požiadaviek, ktoré sme v súvisloti so zavádzaním parkovacej politiky požadovali. V rámci bodu prebehla aj krátka diskusia, kde som informovala, že aj keď doposiaľ nie sú kompletne všetky naše požiadavky splnené, tak sa k ich zapracovaniu pristúpi v čase keď sa naša mestská časť bude zapájať do parkovacej politiky. Túto tému sme diskutovali aj na mestskej komisii dopravy, kde Magistrát jasne deklaroval záujem naše požiadavky riešiť a požiadali našu mestskú časť aby poslala spolu s požiadavkami aj návrhy riešenia aplikovateľné na našu mestskú časť. Najväčším problémom sú početné rodiny žijúce v jednej domácnosti a spoločné dvory. 

Bod, týkajúci sa  predaja časti pozemku (22m2) na Vajnorských jazerách Tomášovi Fričovi ako prípadu osobitného zreteľa bol z rokovania stiahnutý s tým, že bude najbližšie predložený spolu so súhlasom vlastníkov okolitých pozemkov.

Nasledovala informácia o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2020, ktorú sme schválili a požiadali vedúcich oddelení Miestneho úradu aby zabezpečili plnenie návrhu opatrení odporučených ústrednou inventarizačnou komisiou.

Takisto sme zobrali na vedomie aj žiadosť o zmenu ceny nájmu na nebytový priestor v budove bývalej Pizzerie Aloviano a odsúhlasili uvedenú zmenu ceny za prenájom za účelom prevádzkovania reštaurácie spoločnosti Odyseus za cenu 500,- eur/mesiac s DPH na dobu určitú od 1. júna 2021 do 31. decembra 2021 z dôvodu že nájomcovia uvedený priestor nevyužívajú tak ako pôvodne plánovali. 

Nasledovala informácia o vykonanej kontrole miestnym kontrolórom, ktorá bola zameraná na poskytovanie služieb a nákladov súvisiacich s odvozom biologického odpadu. 

V rámci bodu venovanom interpeláciám som požiadala o nasledovné informácie ...

1. Či má Miestny úrad vedomosť o tom, že niekto prebágroval hrádzu na Vajnorskom potoku, v dôsledku čoho je voda odvádzaná do Račianskeho potoka. 

2. Ći má mestská časť uzatvorenú s Poľnohospodárskym družstvom nájomnú zmluvu na pozemok 2070/1 a k nemu prislúchajúce stavby. Ak áno, poprosím o jej zaslanie. A takisto poprosím aj o informáciu, či sú vedené na Stavebnom úrade  vo Vajnoroch konania o rozšírení stavieb nachádzajúcich sa na spomínanej parcele. 

3. Či garáže nachádzajúce sa medzi dvomi blokmi bytoviek na Rybničnej sú skolaudované na bývanie, prípadne ak nie sú, tak aké kroky v tejto veci naša mestská časť vykonala. 

Ďalší prítomní poslanci sa informovali ohľadom stavu riešenia prejazdu nákladných áut cez Vajnory (Pokrivčáková), alebo požadovali aktuálnu informáciu o pripravovaných a podaných projektoch, konkrétne o Pumptracku, ako aj informáciu ohľadom zámeny pozemkov k futbalovému ihrisku a  požiadal aj informácie k certifikácii samosprávy a otvorenému listu zo strany letiska. (Matej Zeman). Takisto sa kolegyňa Pokrivčáková informovala aj ohľadom fungovania niektorých rozhlasových hlásičov na území Vajnor. 

Starosta informoval, že zámena futbalového ihriska je vo fáze prípravy a čaká sa na doriešenie dohody medzi viacerými účastníkmi. Ďalej informoval, že pripravovaná certifikácia samosprávy má za cieľ zefektívnenie fungvania úradu, skvalitňovania poskytovaných služieb voči občanom a financované by to malo byť zo zdrojov Európskej únie, nie zo strany mestskej časti. 

Takisto som bola vyzvaná k informovaniu ohľadom Sprinzlovho majera, kde som v krátkosti informovala o návrhu vybudovania verejného parku, zadebnenia budovy, opravy prestrešenia, ekocentre a podobne...

V bode Rôzne 

V úvode pán starosta informoval o stave projektu Integrovaného parkoviska, o pripravenej  Cyklotrase Za humnami (od roku 2016) podanú prostredníctvom IROPu a momentálne prebiehajúcich rokovaniach s Magistrátom o zaradení do rozpočtu mesta. Informoval o začatí projektovnia Cyklotrasy Rybničná a ukončenom verejnom obstarávaní, vrátane informácie o stretnutí so starostom Rače za účelom prepojenia cyklotrás.

Dozvedeli sme sa, že MČ plánuje revitalizovať Park pod lipami, kde sa pripravuje  technická obnova a sanácia fontány, oprava pódia, úprava okolia, závlahový systém, rozšírenie detského ihriska a prehodnotí sa aj rozmiestnenie a zotrvanie cvičiacich prvkov, vrátane doplnenia cyklostojanov.

S náčelníkom Mestskej polície diskutoval starosta o nedostatku okrskárov vo Vajnoroch, otvorili aj dohodu s predošlým náčelníkom ohľadom získania mestského policajta do našej mestskej časti, prešli si zázemie mestskej polície v Kultúrnom dome Vajnory a apeloval na nasadenie kontrol a sankciovanie nedodržiavania predpisov pri Vajnorských jazerách, 

V diskusii v rámci bodu Rôzne som požiadala pána starostu

o riešenie žiadosti, ktorá sa ťahá ešte z čias zpred 15 rokov, kde ide o nedoriešené  prepadnutie časti cesty a chodníka na Pračanskej ulici. Obyvateľka ma požiadala o pomoc pri riešení. V dôsledku zníženého terénu sa na spomínanom úseku sa v čase dažďov zhromažďuje voda. Riešením by mohlo byť jednoduché dobudovanie vpuste na ďažďovú vodu, ktorá by z daného miesta odviedla zozbieranú vodu do stredového zeleného pása tak, ako to majú všetci naokolo. 

Ďalej o vyriešenie parkovania na ulici Na doline, kde majú obyvatelia problém s vychádzaním a vchádzaním do dvorov. Nedalo by sa to urobiť zrušením jedného parkovacieho miesta pred každým domom?  Odpoveď: Táto požiadavka bola posunutá na riešenie stavebnej komisii. 

A v nadväznosti na zdokonalovanie transparentnosti našej mestskej časti som požiadala doplnenie sekcie Úradnej tabule do aplikacie mestskej časti a zverejňovanie programu komisií spolu s materiálmi., samozrejme anomizovanými. Pokiaľ by s tým bol som zverejňovaním materiálov z komisií problém, požiadala som o zasielanie zápisníc z komisií nám poslancom, aby sme mali prehľad čo sa na komisiách preberá a aké sú závery a uznesenia. Som presvedčená o tom, že keď to nie je problém v iných obciach a mestských častiach, neml by to byť problém ani u nás vo Vajnoroch. 

V rámci informácie z môjho pôsobenia na Mestskom zastupiteľstve som informovala o odsúhlasení 45 000 EUR pre PUMPTRACK PRE VAJNORSKÉ DETI. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať ako starostovi, tak aj všetkým, ktorí projekt spracovali a podali. Teším sa, že mestská časť využíva možnosti získať od mesta ďalšie prostriedky na realizáciu projektov v našej mestskej časti a prvým takýmto projektom bude Pumptrack pre vajnorské deti :) Okrem nášho pumtracku sme schválili aj ďalších 17 projektov v ostatných mestských častiach. Vizualizáciu projektu, ktorú dala spracovať mestská časť predstaví čoskoro pán starosta nielen nám poslancom, ale aj verejnosti.

Ďalej som informovala že sme odsúhlasili aj viacero Všeobecne záväzných nariadení o pomenovaní verejných priestranstiev a názvov ulíc vo viacerých mestskýcgh častiach, o vymenovaní nového riaditeľa Marianumu a organizácie Retest a spomenula som aj veľmi významný problém v súvislosti s Dopravným podnikom, kde sa čaká na pomoc zo strany štátu, nakoľko pandémia sa významne podpísala na strate tržieb. Aj napriek významnému šetreniu, ktoré sa podarilo v Dopravnom podniku dosiahnuť (19 miliónov), odsúhlasili sme zálohovú platbu na EONky vo výške 3.900 000 Eur. To však stále nestačí a je potrebné, aby štát pomohol Dopravnému podniku tak, ako pomáha ostatným súkromným prepravcom. Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť  S týmto bodom súviselo aj uznesenie zastupiteľstva, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo, kde žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby požiadal Vládu Slovenskej republiky o prehodnotenie stanoviska k poskytnutiu finančnej pomoci z dôvodu pandémie COVID-19 na finančnú situáciu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a dopravných podnikov vo vlastníctve mesta Košice, mesta Prešov a mesta Žilina v rovnakom rozsahu ako pre ostatných prevádzkovateľov verejnej hromadnej dopravy. 

Dlhú diskusiu rozprúdil bod o objektívnej zodpovednosti, kde žiadal starosta Petržalky Ján hrčka zmenu štatútu.Súvisí to s parkovacoou politikou, nakoľko to bude mať vplyv na mestské časti a dodržiavanie predpisov a následné riešenia. Budúci mesiac sa bude na meste riešiť  rozvoj cyklistickej dopravy, bo stiahnutý z programu. Doplnený bude následne predložený do najbližšieho zastupiteľstva.

Informovala som aj interpeláciách podaných na mestskom zastupiteľstve, kde som 

  • opakovane upozornila na nebezpečný úsek na Osloboditeľskej ulici - v blízkosti križovatky pri predajni potravín, kde sa opäť začali vo väčšej miere pohybovať rýchloidúce osobné automobily a ohrozujú deti navštevujúce Základnú školu K. Brúderovej a požiadala o osadenie spomaľovačov a zabezpečenie mestskej polície v ranných hodinách, kedy chodia deti do školy, prípadne osadiť dočasný radar. Zároveň som požiadala mestskú časť o súčinnosť s Magistrátom a Dopravným podnikom pri posudzovaní návrhov riešení.
  • Takisto som opakovane upozornila aj na riešenie výtlku na Príjazdnej, ku ktorej poskytla naša mestská časť projektovú dokumentáciu. Ide o úsek kde sa v dôsledku prepadnutej cesty zdržiava voda a ničí to ako osobné autobily, tak i autobusy.

Infomovala som aj o tom, že sa mi podarilo presadiť na dopravnej komisii začlenenie projektu Cyklotrasy pri mlyne do realizačných plánov cyklistickej dopravy, ktorá bude doplnená do rozpočtu a tým pádom aj financovaná z mestského rozpočtu. Kompletný záznam z mestského zastupiteľstva nájdete tu

Po mojich príspevkoch nasledoval poslanec Zeman, ktorý požiadal pána starostu, aby o pripravovaných projektoch vopred informoval poslancov a zapájal ich do nich.  

Prebehla opakovaná diskusia k zverejňovaniu informácií z komisií na web stránke mestskej časti, kde nezastávame všetci poslanci rovnaký názor. ja som presvedčená o tom, že minimálne my poslanci by sme mali mať k dispozícii výtupy z jednotlivých komisií. Očakávam, že sa táto nedoriešená téma opakovane otvorí a dorieši na najbližšom zastupiteľstve. 

Nasledoval príspevok kolegyne Pokrivčákovej, ktorá sa informovala na prejazdy nákladných automobilov cez Vajnory. takisto požiadala aj o prehodnotenie cyklotrás na území Vajnor, nakoľko od toho času došlo k viacerým zmenám. Upozornila na neporiadok v Parku pod lipami, ktorý zostáva po ľuďoch, ktorý v priestore konzumujú langoše. Mestská časť sa rozhodla tento problém riešiť tak, že postupnee zruší smetné koše aby si ľudia odnášali svoje odpadky domov. Na záver apelovala na správne používanie vajnorského erbu. Táto téma vyvolala dlhšiu diskusiu. 

Záznam zo zastupiteľstva nájdete tu: https://www.facebook.com/BratislavaVajnory/videos/783679659188832

V prípade že máte aj vy nejaké podnety, kontaktujte ma :)

Krásny deň vám želám

Monika

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.