Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa z januárového miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch

Dátum: 28.01.2021
Autor: Monika Debnárová
Správa z januárového miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch

K najzaujímavejším bodom programu patril určite rozpočet pre rok 2021. Rozruch vzbudila aj informácia o mojej iniciatíve za vypracovanie Dopravno-kapacitného posúdenia, ktorého vypracovanie som iniciovala ako mestská poslankyňa na Magistráte pre našu mestskú časť. Dozviete sa aj o mojich interpeláciách a realizovaných mestských investíciách vo Vajnoroch. Na záver som požiadala o súhlas k vybudovaniu petangového ihriska pre seniorov v Rákus parku, ktorá vyvovala veľmi plodnú diskusiu o komplexnom využití tohoto priestoru. 

Milí Vajnoráci, prečítajte si zopár postrehov a doplnení k januárovému miestnemu zastupiteľstvu.

v rámci programu sme okrem iného schválili upravený návrh harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 (18. marca, 6. mája, 17. júna 8. septembra, 10. novembra a 14. decembra.

Odsúhlasili sme návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2021 s tým, že do času ukončenia protipandemických opatrení sa plánované podujatia zatiaľ konať nebudú a ako ďalšie sme odsúhlasili osobitným zreteľom prenájom záhrady na Vajnorských jazerách ( 143 m2) pánovi Vladimírovi Voštinárovi.

V bode týkajúcom sa návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky  2022 a 2023 prebehla okrem diskusie k jednotlivým bodom aj dlhšia diskusia, kde som bola ako mestská poslankyňa poslancami požiadaná o vysvetlenie ako funguje prerozdeľovanie príjmov z daní z nehnuteľností medzi mestom a mestskou časťou. 

Diskusia o rozpočte sa následne odklonila aj ku využívaniu prostriedkov z poslaneckých priorít z rozpočtu hlavného mesta, ktoré sú navyše v rozpočte mesta alokované na realizáciu poslaneckých priorít nás mestských poslancov (20 tisiíc / rok) a môžeme ich podľa vlastného ubáženia použiť v prospech aktivít pre našu mestskú časť.

Na doplnenie k zápisu uvádzam, že aktivity mesta v prospech našej mestskej časti sa za posledné dva roky zmenili výrazne k lepšiemu. Primátor veľmi dobre vychádza nie len s poslancami, ale aj so starostami mestkých častí, vďaka čomu sa v mestských častiach darí opravovať viac ciest, zlepšila sa starostlivosť o chodníky, investuje sa do výstavby vodovodov a kanalizácie, revitalizujú sa verejné priestory a maximálne sa vychádza v ústrety pžiadavkám mestských častí. Z pohľadu priorít patrili k mojim najväčším poslaneckým prioritám na meste v roku 2019 "vybudovanie vodovodu za humnami", kde sa pôvodne počítalo s alokáciou mojich poslaneckých priorít, ale nakoniec sa podľa správnosti využili prostriedky z investičných plánov BVS. Požiadala som o začlenenie do rozpčtu mesta financie na výstavbu cyklotrás na ulici Pri mlyne a na Rybničnej a pracuje sa aj na opravách Magistrátnych ciest, kde som iniciovala aj opravu Osloboditeľskej a Dorasteneckej ulice, ktoré sú tiež Magistrátnymi ulicami. Budú sa rekonštruovať aj problematické úseky kanalizácie Viac v článku

Som veľmi rada že sa podarilo opraviť aj časť Roľníckej a aj Rybničnej ulice a výstavba cykltrasy na ulici Pri mlyne čaká na svoju realizáciu v prípade že dôjde k odsúhlaseniu projektu zo zdrojov IROPu. Takisto sa Magistrátu podarilo zrealizovať aj osadenie zvyslého dopravného značenia obmedzujúceho rýchlosť vozidiel pohybujúcich sa na úseku pred obomi vajnorskými základnými školami na "30" km/hod, ktorého cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti na tom úseku. Takisto som ako mestská poslankyňa iniciovala na meste aj doplnenie výstražného dopravného značenia prechodov pre chodcov na magistrátnych uliciach - na Roľníckej pri zastávke Hospodárska a pri Zdravotnom stredisku a takisto doplnenie osvetlenia v úsekoch - na Rybničnej v časti od pumpy po prvú zákrutu a vyriešenie nevhodne umiestneného elektrického stĺpa na ulici Pri Mlyne. Tieto veci sa nepodarilo urobiť minulý rok, ale budú sa realizovať začiatkom roka 2021. 

Síce sa časť z mojich poslaneckých priorít  nepodarilo do konca roka 2020 vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu Magistrátu zrealizovať, avšak požiadala som o výnimku a zabezpečila som aby sa Magistrátne financie z neuskutočnených poslaneckých priorít presunuli  v prospech našej mestskej časti, čím sa rozpočet našej mestskej časti na konci rooka navýšil o 40 000 EUR. Následne mestská časť tieto financie využila na financovanie rekonštrukcie vajnorských chodníkov - na ulici Nad jazierkom a K. Brúderovej. 

Okrem vyššie uvedeného som počas uplynulého obdobia maximálne podporovala a presadzovala na Magistráte aj všetky požiadavky našej mestskej časti týkajúce sa prechodov pre chodcov. Samozrejme za predpokladu že ma o tých potrebách naša mestská časť informuje :) Takisto som v nadväznosti na výsledky dotazníka ku vrecovému zberu požiadala Magistrát o zhustenie intenzity odvozu vrecového zberu v našej mestskej časti a aj naďalej pokračujem v presadzovaní požiadaviek obyvateľov našej mestskej časti. 

Počas uplynulého roka  som na Magistráte iniciovala aj pracovnú skupinu ku kompletnej revitalizácii Roľníckej ulice, ktorú riešime v spolupráci s MIBom a mestskou časťou - vo vzťahu ku zeleni, obnove sietí, rekonštrukcii chodníkov, dažďovej kanalizácii a vjazdov do dvorov a parkovania a takisto aj revitalizáciu Sprinzlovho majera ako miesta na vytvorenie verejného parku a prestavbu objektu pre nájomné bývanie seniorov a vybudovanie seniorcentra, vrátane zriadenia Ekocentra. Takisto mám v pláne venovať sa aj revitalizácii Rákus parku. V pláne mám iniciovať aj revitalizáciu Vajnorských jazier. Pre úplnsť dpĺňam, že pripravujem pre vás správu čo sa podarilo v prospech našej mestskej časti proestredníctvom Magistrátu, alebo s jeho pdporou za uplynulé dva roky urobiť. 

Vráťme sa ale späť k zastupiteľstvu. Stále však k mojim najväčším prioritám patrí vylepšenie dopravy v našej mestskej časti. Vzhľadom na uvedené potreby a po viacerých poradách s odborníkmi na oblasť dopravy som iniciovala na Magistráte vypracovanie Dopravno-kapacitného posúdenia pre našu mestskú časť, ktoré sa mi podarilo presadiť vďaka prostriedkov z mojich poslaneckých priorít. Vzhľadom na to, že je to prvý významný krok k tomu, aby sme sa dostali zas o kúsok bližšie k zapracovaniu rezervy pre električku v koridore Rybničnej. Moja iniciatíva sa síce nestretla s podporou niekotrých pslancov, no verím že sa mi v krátkej dobe podarí presvedčiť ich o potrebe krokov, ktoré musíme urobiť aby sme sa dostali k vytúženému cieľu a pracovali na vylepšeniach dopravy v neášej mestskej časti.. Zároveň musím dodať, že nerozumiem na čo naša mestská časť stále chce vyčkávať keď primátor sa jasne vyjadril že teraz potrebuje mesto investovať všetku svoju energiu na prioritné projekt Petržalskej električky a potiahnutie radiály do Vrakune a Poddunajských biskupíc. Aj z tohoto dôvodu súhlasím s poslancom Matejom Zemanom a som presvedčená o tom, že nemôžeme čakať a využiť čas, aby sa nám nestalo že nás predbehnú iní a zastavajú nám Rybničnú a už nebude cesty späť. Zároveň súhlasím aj s tým, že mestská časť by mala dať vypracovať na celé územie Vajnor architektonicko-urbanistickú štúdiu ako chceme aby sa Vajnory vyvíjali. No treba to už začať konečne aj robiť a nie len o tom rozprávať. Zatiaľ sa v tejto veci nič nepohlo. O spoluprácu pri riešení celej severovýchoodnej časti Bratislavy som požiadala aj okolité mestské časti, ktoré si každá bude riešiť svoje dopravno-kapacitné posúdenie svojho územia a verím, že sa nám vďaka spolupráci s mestom a krajom podarí vyriešiť územie celej severovýchodnej časti Bratislavy. Po jeho ukončení bude potrebné vzhľadom na zistený stav vypracovať varianty riešení našich dopravných problémov. Nasledovať bude verejná diskusia k návrhom riešení. Výsledky poslúžia aj pre aktualizáciu Dopravného generelu z 2015, ale aj pre zapracovanie územnej rezervy pre električku do Územného plánu mesta v koridore Rybničnej, a mojim ďalším cieľom  je  dosiahnuť električkové prepojenie našej mestskej časti s Račou a Zlatými pieskami. 

Ďalej sme v rámci programu odsúhlasili aj návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra a zobrali na vedomie Správu o výsledkoch vykonaných kontrol a odsúhlasili vyplatenie odmeny za obdobie január – december 2020. Nakoľko sa blíži ukončenie volebného obdobia miestneho kontrolŕa, odsúhlaslili sme aj Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra, ako aj termíny pre konanie sobášov v roku 2021 a zobrali na vedomie voľbu kontrlóra a informáciu o účasti poslancov a členov na komisiách, zastupiteľstvách a miestnej rade s pripomienkami aby mestská časť opravila chyby a nepresnosti uvedené v dokumente. Nasledovalo odsúhlasenie zrušenia Komisie podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov z dôvodu duplicity s finančnou komisiou. Z môjho pohľadu by bola činnosť takejto komisie opodstatnená ak by sme boli veľká mestská časť s množstvom projektov. Riešenie vidím v zriaďovaní pracovných skupony ku konkrétnym prjektom. 

V rámci programu nám prednosta odprezentoval aj vyhodnotenie prevádzky ANTIK biku a odsúhlasili sme aj návrh na odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľnosti počas prevádzkovania mobilného odberového miesta v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Nasledovali interpelácie poslancov, kde som pána starostu požiadala o zoznam investičných zámerov (projektov) mestskej časti, sumarizáciu krokov, ktoré doposiaľ (za celé uplynulé obdobie) urobila mestská časť vo vzťahu k električke, predložiť zoznam projektov v zásobníku, predložiť plán opráv ulíc v našej mestskej časti a začleniť to do rozpočtu, požiadala som aj o informáciu kedy bude urobená nová web stránka mestskej časti a do času kým bude nová, poprosila som aspoň o zapnutie RSS systému, kedy sa budú nahlasovať projekty do Participatívneho rozpočtu a pžiadala o zverejňovanie odmien poslancov na web stránke mestskej časti. V závere sme odsúhlasili výmenu člena Miestnej rady, kde sa Matej Zeman vzdal svojej funkcie a za nového člena miestnej rady mestskej časti bol zvolený Vašo Fekete.

V bode Rôzne som informovala pána starostu o možnosti získania pozemkov vo vlastníctve BSK, nachádzajúcich sa na území povedľa Júrskej cesty v areáli bývalého vojenského objektu, ktoré by sme mohli v prípade získania do správy poskytnúť pre vybudpvanie venčiska s cvičiskom pre psov. Takisto som prítomným predložila Návrh projektu na vybudovanie Petangového ihriska pre seniorov v Rakúsovho parku, nakoľko existujúce Petangové ihrisko v Parku pod lipami nevyhovuje z pohľadu bezpečnosti, nakoľko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti detského ihriska. Ide o staršiu iniciatívu vajnorských seniorov ešte z čias predchádzajúceho starostu, ktorá zostala nedoriešená. V diskusii odznelo viacero otázok k tejto téme s tým, že v prvom rade bude  potrebné vypracovanie architektonickej štúdie pre celý Rakúsov park a bude potrebné vysporiadať sa s celým tým územím ako takým, ktorého súčasťou môže byť nie len petangové ihrisko, ale aj zázemie a ďalšie doplnkové funkcie. Rada by som touto cestou poďakovala všetkým tým poslancom, ktorí neboojovali proti mojej iniciatíve za vybudovanie priestoru pre našich seniorov. Vzhľadom na uvedené je zatiaľ výsledok taký, že do času realizácie komplexnej revitalizácie parku som požiadala aspoň  o súhlas s vybudovaním dočasného petangového ihriska pre seníorov. K téme revitalozácie priestoru padlo viacero návrhov a riešení od zástupkyne starstu - Pani Molnárove, Stanislava Uhlára a aj Kataríny Pokrivčákovej. Túto tému plánujem opakovane otvoriť na najblišom miestnom zastupiteľstve. Vďaka diskusii som si súčasne vzala za svoje že nadviažem na moju pôvodnú požiadavku a v spolupráci s Magistrátom a za súčinnosti  mestskej časti sústredím svoju energiu na vypracovanie komplexnej urbanistickej štúdie Rakusovho parku ako celku, aby sa stal príjemným miestom pre aktívne trávenie voľného času našich vajnorských seniorov, ale i pre širokú verejnosť. 

Ak by ste si chceli pozrieť Záznam z januárového miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch, pozriete si ho TU

V prípade doplňujúcich otázok ma prosím neváhajte kedykoľvek kontaktovať mailom na mediaportal.monika@gmail.com, alebo mi kľudne aj zavolajte 0905 418 507. 

Zároveň dávam do pozornosti aj možnosť získavať týždenné spravodajstvo čo sa udialo, čo sa mi podarilo presadiť a čo plánujem. Stačí nahlásiť svoj mail do môjho Newslettera, ktorý nájdete na mojej web stránke vpravo dole.  

Pekný deň vám všetkým želám. 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.