Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia z novembrového zasadnutia miestneho zastupiteľstva vo Vajnory

Dátum: 12.11.2020
Autor: Monika Debnárová
Informácia z novembrového zasadnutia miestneho zastupiteľstva vo Vajnory

Milí Vajnoráci, dnes sa z dôvodu protipandemických opatrení konalo miestne zastupiteľstvo v priestoroch Domu kultúry Vajnory.

 

Milí Vajnoráci, dnes sa z dôvodu protipandemických opatrení konalo miestne zastupiteľstvo v priestoroch Domu kultúry Vajnory.

V úvode rokovania bol z navrhovaného programu stiahnutý bod týkajúci sa návrhu na schválenie zmluvy o spolupráci k pozemku pre Slovenský zväz ľadového hokeja, za účelom uskutočnenia výstavby jednej alebo viacerých tréningových hokejových hál v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava – Vajnory.

Nasledovali informácie o plnení uznesení, ktoré spolu so správou o vykonaných kontrolách predniesol miestny kontrolór. Do diskusie sa prihlásil poslanec Vašo Fekete, ktorý sa zaujímal o pokutu VPS, ako aj výške čiastky vyplácanej za poradenskú činnosť Vajnorskou podpornou spoločnosťou. Kontrolór prisľúbil zaslať odpovede do mailu. 

V rámci programu sme rokovali aj o návrhu na zníženie ceny prenájmu časti budovy bývalej Pizzerie Alviano za účelom prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus s.r.o., ktorá pre našu mestskú časť zabezpečuje aj prípravu, porciovanie a adresný rozvoz stavy pre seniorov a prípravu stavy pre zariadenie sociálnych služieb prevádzkovanej v mestskej časti. Navrhované zníženie ceny súvisí aj so zmenšením využívaného priestoru iba na kuchyňu a príslušenstvo. Vzhľadom na uvedené sme odsúhlasili výšku nájmu za prevádzkovanie reštaurácie vo výške 500 EUR/ mesiac.

Nasledovala búrlivá diskusia o využití nenárokovateľných finančných prostriedkov z Magistrátu, alokovaných na mestského poslanca a ktorých využitie je prioritne previazané s prioritami mestského poslanca a mestským majetkom. Výnimkou je tento predložený návrh na združenie finančných prostriedkov s mestskou časťou naviazaných na opravu chodníkov na ulici Nad jazierkom a K. Brúderovej vo výške 40 tisíc EUR, ktorý reagoval na septembrovú zmenu pravidiel alokácie poslaneckých priorít na Magistráte a predstavuje 44,98 % z celkovej ceny diela. 

Medzi bodmi programu sme prerokovali  aj materiál  k Návrhu rozpočtovej zmeny v  roku 2020

V rámci programu sme rokovali aj o  návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravuje obdobie, počas ktorého sa mestským častiam umožňuje vydávanie VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Zároveň sa upravuje aj doba, do ktorej sa mestská časť so spusteným pilotným projektom parkovania zapojí do celomestskej parkovacej politiky podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Spolu s týmto návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy nám bol predložený aj návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Začiatkom roka 2021 spúšťa hlavné mesto aj prípravu obsahovej úpravy VZN 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, okrem iného napríklad grafické zobrazenie prílohy s úsekmi miestnych komunikácií na spoplatnené parkovanie  a definovanie tzv. prienikových rezidentských zón. Navrhované úpravy budú zohľadňovať skúsenosti z pilotných projektov Petržalky a Nového Mesta. 

V rámci diskusie vyvstala požiadavka na opätovné otvorenie neakceptovaných pripomienok k parkovacej politike, ktoré mestská časť zaslala Magistrátu za účelom ich zapracovania. Nakoľko otázky ohľadom parkovacej politiky sú často diskutovanou témou, navhla som, aby vždy ke'd sa bude rokovať o akomkoľvek materiáli z dielne Magistrátu, aby komptentní z  Magistrátu, boli prizvaní. Ke'dže som presvedčená o tom, že väčšina opodstatnených pripomienok k parkovacej politike bola zapracovaná, prisľúbila som kolegom vypracovať materiál o stave akceptovaných pripomienok z 116.05.2019 a dala som do pozronosti aj možnosť doriešenia prípadných  pripomienok v Memorande.  Vyhodnotenie doplním aj do sekcie venovanej parkovacej politike, ktoré je zverejnené na mojej web stránke.

Nesúhlasili sme s predloženým návrhom VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva a s pripomienkami sme odsúhlasili návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Ďalej starosta informoval o prijatej petícii občanov proti výstavbe cestnej komunikácie v lokalite "Priečne", ktorú na Miestny úrad doručili 9.11.2020 do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Vajnory,

Na záver informoval starosta o pripravovaných  zmenách a doplnkoch 07 k územnému plánu hl. mesta SR Bratislavy, ktorý okrem iného rieši aj zóny mestskej časti. Súčasťou predloženého materiálu je aj časový sled jednotlivých krokov súvisiacich so schvaľovaním. Ďalej Infomoval v tej súvislosti aj o verejnej prezentácii, ktorá sa bude konať 19. novembra bude pripomienkované konanie ukončené 18.12.2020.

Takisto sme diskutovali aj ďalšom fungovaní podnikateľskej komisie, kde som sa z dôvodu duplicity tém s finančnou a stavebnou komisiou vzdala funkcie predsedkyne a Stanislav Uhlár funkcie podpredsedu. O ďalšom fungovaní komsie sa rozhodne na decembrovom zastupiteľstve. 

Na záver spomenul pán starosta aj nedávne testovanie a poďakoval sa za pracovné nasadenie zamestnancom úradu ako aj všetkým dobrovoľníkom, v rámci ktoréhp sa podarilo otestovať okolo 4500 ľudí s minimálnym počtom pozitívnych výsledkov. informoval o dopadoch aktivity na rozpočet našej mestskej časti (zabezpečenie odberných miest, ochranné pomôcky, ...) Financie vo výške cca 20 tisíc si budeme nárokovať na Ministerstve vnútra SR. Časť nákladov za pesonálne náklady uhradí aj okresný úrad. Testovania sa zúčastnili aj zástupcovia ozbrojených síl SR.  

Materiály k jednotlivým bodom nájdete TU

MZ_november_meranie_teploty_1

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.