Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia z 9.zasadnutia mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR

Dátum: 13.12.2019
Autor: Monika Debnárová
Informácia z 9.zasadnutia mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR

Zasadnutie 12.12.2019 12. decembra 2019, 09:00 h Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

Zasadnutie 12.12.2019 12. decembra 2019, 09:00 h Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2019

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

3. Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti

5. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022

6. Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024 7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019

9. Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

9a. Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board.

10. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s.

11. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

12. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

13. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava, a.s

14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročná správa spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

15. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

16. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

17. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku.

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol.

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave

23. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ – pokračovanie - AKO DRUHÝ BOD POOBEDE

23a. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

24. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2020 25a. Návrh na schválenie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 26. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 27. Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave - AKO PRVÝ BOD POOBEDE

28. Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3

31. Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov)

32. Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE 33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

34. Interpelácie - AKO PRVÝ BOD POOBEDE

35. R ô z n e

Uznesenia zo zasadnutia mestského zasadnutia, konaného 12.12.2019 nájdete tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-12122019/

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.