Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR

Dátum: 01.11.2019
Autor: Monika Debnárová

Schválený program 24.10.2019

Schválený program 24.10.2019

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2019

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach BratislavaJarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy

5. Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

6. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

7. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

8. Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

8a. Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy

9. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

10. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 21. júna 2019

11. Návrh na schválenie dodatku č. 1 ku koncesnej zmluve na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06. 2019

12. Návrh na schválenie dodatku č. 8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20. 07. 2010, ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresňujú podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

14. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa podielu 1/3 k pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5197/2, do vlastníctva Štefana Klimku

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. č. 565/12, Jánovi Ružovičovi a manželke Jane Ružovičovej a Jozefovi Ružovičovi

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 966, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rezedová 3 v zastúpení spoločnosti H-PROBYT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 579/100, pre Materskú školu sv. Vincenta de Paul so sídlom v Bratislave

18. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, lokalita Mierová ulica, do vlastníctva Slovenskej republiky – správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11799 a parc. č. 11800/1, Univerzite Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Bratislave

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov Električkové priecestie Račianska ulica, Električkové priecestie Malé Krasňany, Preložka trolejového vedenia Rožňavská a stavby Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

21. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvorŠafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie

21a. Informácia o aktuálnom právnom stave ohľadne uplatneného predkupného práva hlavným mestom SR Bratislavou na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434, vo vlastníctve neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii

22. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

23. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2018

24. Informácia o podaní on line vyjadrení mesta o uzneseniach o nesúhlase trasovania ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline

25. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

26. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

27. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove Kúpaliska Lamač v Bratislave, ul. Pod násypom

28. Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu uloženého na Jurajovom dvore

28a. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

29. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/333 a parc. č. 5018/334, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána Gajdoša a Ing. Miroslavy Gajdošovej, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľov

30. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2669/5, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky a priľahlý pozemok parc. č. 2669/22, do vlastníctva žiadateľky

31. Návrh na zrušenie predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy č. 0404000798 na pozemky v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/6 a parc. č. 3379/10

32. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3724/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov SILEVKA so sídlom v Bratislave a v k.ú. Dúbravka, parc. č. 2790/3, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov Prvá SVB Zúbekova so sídlom v Bratislave

33. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vtáčiková cesta 27, 29 v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1832/98, 1832/11, vlastníkom bytov a garáží

34. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Vážska 21, Nejedlého

35, Štefana Králika 12, Tupolevova 8, Námestie hraničiarov 13, Furdekova 8, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, vlastníkom bytov 35. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Nejedlého 45

36. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

37. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

38. Interpelácie

39. Rôzne . Materiály na prihlásenie:

Informačné materiály:

a. Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

b. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

c. Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28. 03. 2019

d. Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

e. Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Trenčianska 13, Šándorova 4, Vilová 15, vlastníkom bytov

f. Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

g. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac september 2019

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.