Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia z marcového zastupiteľstva

Dátum: 07.03.2019
Autor: Monika Debnárová

K najvýznamnejším materiálom patrilo zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislavy MIB

K najvýznamnejším materiálom patrilo zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislavy MIB

Program zastupiteľstva:

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09., 31. 10., 30. 11., 31. 12. 2018 a k 31. 1. 2019

 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto

 3. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky s názvom Metropolitný inštitút Bratislava

 4. Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy

 5. Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave,Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava

 6. Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 1. 6a.  Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.

 2. 6b.  Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 1. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa

 2. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

 3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave

 4. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 5. Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2019

 7. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018

 8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 9. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

 10. Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 11. Návrh na odpísanie pohľadávok

 12. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 13. Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26.4.2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov Bratislava

 1. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a prijatých opatreniach

 2. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 3. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 4. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2016 - 2017

 5. Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018

 6. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 7. Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 8. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

 9. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 10. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

 11. Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov

 12. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m2 v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 13. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m2 v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 1. Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 2. Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov - neposlancov.

 3. Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy – materiál bude prerokovaný ako prvý o 16.30 h po vystúpení občanov

 4. Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice – materiál bude prerokovaný ako druhý o 16.30 h po vystúpení občanov

 5. Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za humnami – materiál bude prerokovaný ako tretí o 16.30 h po vystúpení občanov

 6. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - ako prvý bod po obedňajšej prestávke

 1. 38a.  Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 2. 38b.  Informácia o plnení protikorupčného minima k 31.12.2018

 3. 38c.  Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017

 1. Interpelácie

 2. Rôzne

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.