OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktorým boli odsúhlasené nové sadzby daní pre rok 2020. Schválené bolo na decembrovom mestskom zastupiteľstve.

Debatu o zvyšovaní daní inicioval primátor spolu so starostami mestských častí ešte začiatkom decembra 2019, ako reakciu na sériu nesystémových opatrení vlády a parlamentu (chodníkovej novely, povinného 10% navyšovania miest pre zamestnancov verejnej správy, ale aj príplatkov za prácu cez víkend a v noci, či zníženia sadzby dane z príjmu fyzických osôb). Tieto vládne opatrenia výrazne zaťažili samosprávy, ale i podnikateľov a právnické osoby, pretože vláda preniesla nové povinností na samosprávy bez toho, aby im na plnenie týchto opatrení poskytla aj potrebné finančné zdroje. Tým došlo k výraznému navýšeniu nákladov, potrebných na realizáciu vládnych opatrení a zaťaženiu rozpočtu jednotlivých samospráv. Pre samosprávu tieto vynútené zmeny predstavuje výpadok príjmov vo výške osem miliónov eur. Mestské časti tak v dôsledku týchto opatrení prídu o ďalšie štyri milióny eur. Táto nepriaznivá situácia primäla starostov mestských častí, aby sa spojili s primátorom a spoločne iniciovali potrebu zvýšenia daní na pokrytie týchto nákladov. K zmenám sadzieb daní z nehnuteľností došlo koncom roka súbežne aj v ďalších mestách Slovenska.

Na to, aby aj v budúcnosti nedochádzalo k takýmto nepriaznivým dopadom na rozpočty samospráv je okrem obmedzenia nesystémových zmien na úrovni štátu, aby programové rozpočty samospráv  boli predvídateľné  potrebná aj ďalšia dôležitá zmena. Týka sa to najmä potreby na úrovni vlády akútne riešiť nedobré prerozdeľovanie príjmov z daní fyzických osôb zo na mestá a obce, vrátane Bratislavy. Podnes sa totiž vychádza zo Štatistického sčítania obyvateľov. Aktuálnejšie údaje však poskytuje register fyzických osôb MV SR. Na túto skutočnosť upozornili na tlačovej konferencii aj starostovia mestských častí Bratislavy. Preto práve tu vidím v tomto ohľade v najbližšom volebnom období potrebu nevyhnutnej zmeny, aby dane obyvateľov boli rozdeľované kľúčom, ktorý viac zodpovedá realite. I keď stále tu zostáva problém s neprihlásenými obyvateľmi, ktorí v danej obci reálne žijú a využívajú jej služby rovnako ako prihlásení obyvatelia.

Pred tým, ako na mestskom zastupiteľstve došlo k odhlasovaniu zvýšenie daní, viedli sa k tejto téme siahodlhé diskusie niekoľko dní, ale i nocí. Po dlhých debatách sme dospeli k spoločnému kompromisnému návrhu, ktorý sme predložili ako spoločný pozmeňovací návrh poslaneckých klubov. Našim cieľom bolo, aby zmeny v sadzbách mali čo najmenší dopad na seniorov, alebo zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Tento schválený návrh vo finále znížil napríklad nárast sadzby dane pre majiteľov bytov a domov, znížila sa aj daň za garáže, vrátane parkovacích domov a  čiastočne sa zvýhodnili tí, ktorí svoje autá neparkujú na ulici na verejnom priestore. Na druhej strane sme zvýšili sadzby pre stavby na podnikanie pre developerov a nákupné centrá, čo čiastočne vykompenzuje niektoré znížené položky z daní FO. 

Kompromis, ktorý vznikol po zapracovaní pozmeňovacích návrhov zo strany starostov a nás poslancov sme svojim hlasovaním podporili, pretože zohľadňuje nároky, ktorými vládne opatrenia zaťažujú rozpočty samospráv a zohľadňuje investície, potrebné pre zásadné zmeny kvality života v našom meste, ako i prístup obyvateľom ku komfortnejším a dostupnejším službám. Zásadnou zmenou je aj nové zapracovanie úpravy prerozdelenia daní medzi mestské časti.

Prehľad plánovaných investícií hlavného mesta do komunikácií a chodníkov, verejného osvetlenia, ale i verejných priestorov, ako i prehľad rozkopávok na území našej mestskej časti v roku 2020 nájdete pravidelne aktualizovaný na mojej web stránke www.monikadebnarova.sk. Momentálne pripravujeme v spolupráci so starostom Vajnôr Michalom Vlčekom a Magistrátom aj ďalšie investičné zámery pre roky 2021-2022. Týka sa to predovšetkým revitalizácie verejných priestorov, alebo skvalitňovania životného prostredia a služieb. Uvítam, ak mi aj vy zašlete svoje námety na mail: mediaportal.monika@gmail.com. Podmienkou je, aby sa jednalo o investície do majetku hlavného mesta. Tie, ktoré budú najzaujímavejšie a hlavne realizovateľné – rada posuniem na zapracovanie a vynasnažím sa presadiť aj ich realizáciu.

 

Sadzby dane z nehuteľností platné od 1.1.2020

Nové sadzby daní sú rôzne, a to v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Rozdelené sú do štyroch pásiem od A po D. Najväčšie sadzby daní sú v pásme D, a to v mestskej časti Staré Mesto a v lokalite Nivy. Vajnory spolu s Podunajskými Biskupicami, Vrakuňou a Devínskou Novou Vsou patria do najnižšieho pásma A. 

Sadzby daní z nehnuteľností pre rok 2020 /m2 pre pásmo A 

Daň z bytov

Predmet dane z bytov

Ročná sadzba dane v €/m2 podlahovej plochy

Byty

0,90 €

Nebytové priestory v byt. dome, slúžiace na podnikanie, skladovanie a administratívu

3,50 €

Nebytové priestory v bytovom dome ostatné

1,80 €

 

Daň zo stavieb

Predmet dane

Ročná sadzba dane v €/m2 zastavanej plochy

Poplatok za podlažie v €

Domy, skleníky

0,90 €

0,33 €

Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

2,25 €

0,33 €

Samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

1,50 €

0,33 €

Priemyselné stavby, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

5,75 €

0,33 €

Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

7,00 €

0,33 €

Ostaté stavby

6,00 €

0,33 € 

Daň z pozemkov 

Popis pozemku

Ročná sadzba dane v %

Orná pôda, vinice, ovocné sady, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

0,30 €

Trvalé trávnaté porasty

0,50 €

Záhrady a ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria

1,10 €

Stavebné pozemky

0,90 €

 

Prehľad daňových úľav pre fyzické osoby

  • -50 %  na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. 
  • -60 % na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazu ZŤP, alebo držiteľov preukazu ZŤP so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
  • - 50 % na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania. V roku 2020 do 31.1.2020, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. (bratislava.sk). Preto pokiaľ ste dosiahli vek 65 rokov, alebo spadáte do inej kategórie možných úľav, oznámte túto skutočnosť najlepšie bezodkladne správcovi dane.

Podľa vyjadrenia hovorcu hlavného mesta Petra Bublu “Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane navyše 12-mil. € ročne a mestským častiam spolu tiež 12-mil. €. Zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Polovica z trojročného výnosu mesta, t.j. 18-mil. €, bude použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Oproti tomu, čo sa dá urobiť z bežného rozpočtu mesta, bude možné opraviť navyše 90 km ciest. Zoznam komunikácií, ktoré sa budú opravovať už na základe nového manuálu asfaltovania, bude zverejnený na web stránke mesta a jeho plnenie pravidelne odpočtované. Ďalších 18-mil. € bude použitých do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave”.(bratislava.sk)

Príklady výpočtu dane pre obyvateľa Vajnôr

Pre ilustráciu uvádzam niekoľko najčastejších príkladov výpočtu dane u viacerých druhov nehnuteľností pre fyzické osoby, ako i pre seniorov, či držiteľov preukazu ZŤP. 

 

  • MAJITEĽ RODINNÉHO DOMU S PODKROVÍM vo Vajnoroch, ktorý má zastavanú plochu 100m2  a k nemu prislúchajúcu záhradu 400m2, vrátane garáže o rozmeroch 3x6m.

2019

2020

Rozdiel v %

FO

SENIORI A ZŤP

FO

SENIORI A ZŤP*

FO

SENIORI A ZŤP*

Dom (100 m2 + jedno poschodie)

79,8 €

31,92 €

123,0 €

49,20 €

+54 %

+54 %

Záhrada (400 m2)

21,5 €

10,75 €

26,3 €

13,15 €

+22 %

+22 %

Garáž (18 m2)

27,7 €

13,80 €

27,0 €

13,50 €

-3 %

-3 %

Spolu

129,0 €

56,52 €

176,3 €

75.85 €

+37 %

+34 %

*Osoby staršie ako 65 rokov budú za rodinný dom s podkrovím, ktorý má zastavanú plochu 100m2 so záhradou 400m2, vrátane garáže bude podľa nových sadzieb platiť viac o 19,33 €, čiže 75,85 €, 

 

  • MAJITEĽ BYTU o rozlohe 80 m2 platil v roku 2019 daň za takýto byt vo Vajnorch 36,40 €. V roku 2020 bude podľa nových sadzieb platiť 72,00 €.  

2019

2020

Rozdiel v %

FO

SENIORI A ZŤP

FO

SENIORI A ZŤP*

BYT (80 m2)

36,40 €

14,56 €

72,00 €

28,80 €

+97 %

Spolu

36,40 €

14,56 €

72,00 €

28,80 €

+97 %

*Osoby staršie ako 65 rokov budú v roku 2020 platiť za byt o rozlohe 80m2 podľa nových sadzieb platiť viac o 14,24 €, čiže 28,80 €, 

 

  • MAJITEĽ VINOHRADOV s rozlohou 1 ha bude platiť rovnakú daň, ako platil v predchádzajúcom roku., t.j. 21,25 €. Osoby staršie ako 65 rokov, ktorí vlastnia vinohrad a ten im slúži výhradne na ich osobnú spotrebu, t.j. nepodniká s ním, budú za 1ha takéhoto vinohradu platiť 10,62 €.

 

Platenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane (Magistrát) môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Pokiaľ máte k výpočtu vašej dane akékoľvek otázky, kontaktujte priamo správcu dane: +421 259 356 111,  +421 259 356 954.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.