OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Informácia z 1. zastupiteľstva - mesto

Na prvom mestskom zastupiteľstve sme v rámci programu boli svedkami zloženie sľubu posledného z poslancov mestského zastupiteľstva - Igora Polakoviča.

Zobrali sme na vedomie materiály k riadnym účtovným uzávierkam za rok 2017 spoločnostií

 • BVS,
 • METRO Bratislava,
 • Dopravného podniku Bratislava,
 • Bratislavská integrovaná doprava, a.s.,
 • Odvoz a likvidácia odpadu, a,s, a
 • spoločnosti KSP., ktoré budú prerokované a schvaľované valnými zhromaždeniami obchodných spoločností

Zobrali sme na vedomie aj informáciu  oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 a Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, ktoré budú tiež následne prerokované a schvaľované valným zhromaždením.

Za poslanca, oprávneného zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sme si zvolili Jána Budaja

Zriadili sme komisie Mestského zastupiteľstva:

 • komisiu mandátovú
 • komisiu finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
 • komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
 • komisiu dopravy a informačných systémov
 • komisiu pre školstvo, vzdelávanie a šport
 • komisiu kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnu komisiu
 • komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
 • komisiu pre ochranu verejného poriadku
 • komisiu pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu a
 • komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Vďaka odsúhlaseniu Dodatku k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sme si zvolili verejným hlasovaním členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, ako i predsedov  a členov ječdnotlivých komisií Mestského zastupiteľstva. V období 2014-2018 budem pôsobiť v nasledovných komisiách:

 • komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
 • komisia dopravy a informačných systémov
 • komisiu pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 
 • komisia mandátová

Za členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy boli na 1. mestkom zastupiteľstve konanom 19.12:2018 sme zvolili:

 • Katarína Augustinič
 • Ján Budaj
 • Ján Karman
 • Peter Lenč
 • Tomáš Palkovič
 • Jana Poláčiková
 • Soňa Svoreňová
 • Rastislav Tešovič
 • Martin Vlačiky
 • Zdenka Zaťovičová

Ďalej sme odsúhlasili poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, ako i výšku platu pre primátora hlavného mesta SR Bratislavy, vrátane odsúhlasenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bývalému primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Odsúhlasili sme záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiacu správu za rok 2017 a vypočuli sme si pripomienky kontrolóra k záverečnému účtu, vrátane správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (máj, jún, september). 

Odsúhlasili sme uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 194/1000 na stavbe so súpis. č. 3842 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Ubytovňa Pri Habánskom mlyne 8, ako i uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom parc. č. 9193/483 a 9193/484 v Bratislave, k. ú. Nivy

Odsúhlasili sme poskytnutie dotácie pre nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000,00 Eurpre na sociálnej služby

Schválili sme nájom  nebytových priestorov v zariadení pre seniorov Domov jesene životanie za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Odsúhlasili sme odvolanie doterajšej riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava Ing. Moniky Šimovej, ako i  poverenie Ing. Aleny Švolíkovej vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

Odsúhlasili sme navrhnutý zasadací poriadok, ako i žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na záver sme odsúhlasili Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2019 a dostali sme informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

V rámci priestoru vymedzenom pre občanov vystúpila občianka z Vajnor - pani Viteková, ktorá informovala mestských poslancov o pripravovanej petícii za zavedenie vodovodu na ulicu Za Humnami a požiadala ako primátora, tak i prítomných poslancovb o podporu. 

INVITES

    

- - - - - - 

VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

INFORMAČNÝ PORTÁL

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

25.2.2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

20.12.2019

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

17.1.2020

Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

19.2.2020

Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

17.2.2020

Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

17.2.2020

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18.2.2020

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

23.2.2020

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

23.2.2020

Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

23.2.2020

Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

archív