OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Interpelácia na primátora Hl. mesta SR, počas mestského zastupiteľstva, konaného v júni 2019

Odpoveď: Požiadavka bude zapracovaná do investičného plánu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

Vážená pani poslanlcyňa Debnárová, po ukončení zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019, som obdržal vašu inteipeláciu, ako poslankyne mestského zastupiteľstva. Predmetom interpelácie ste požiadali o informácie ohľadom stavu riešenia petície občanov mestskej časti Bratislava-Vajnory vo veci výstavby vodovodu na ulici Za humnami. Ohľadom vašej otázky k “stavu vybavenia petície občanov mestskej časti Bratislava-Vajnory ohľadom výstavby vodovodu na ulici Za hum nam i”, by som vás chcel informovať, že petícia občanov bola dňa 7.2.2019 prerokovaná mestským zastupiteľstvom mesta Bratislava. Na základe tohto prerokovania mestské zastupiteľstvo petíciu zobralo na vedomie a prijalo uznesenie, ktorým primátora hl. mesta SR Bratislavy žiada “aby uskutočnil stretnutie medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a oprávnenými zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., predmetom ktorého má byť prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami v mestskej časti Bratislava-Vajnory”.

Na Vašu otázku o tom, “kedy sa bude riešiť výstavba vodovodu (výhľadovo, v ktorom mesiaci tohto roka)”, by som si dovolil odpovedať nasledovne: V priebehu stretnutia medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., ktoré sa uskutočnilo dňa 5.6.2019, BVS a.s., informovala hl. mesto SR Bratislavy o zlom finančnom stave spoločnosti, v ktorom sa momentálne nachádza. Vzhľadom na kritickú finančnú situáciu už predchádzajúce vedenie pozastavilo všetky investične aktivity. Keďže kritická finančná situácia v spoločnosti naďalej pretrváva, BVS a.s. nedisponuje viacročným finančným plánom, tým pádom nateraz rozpočet spoločnosti neumožňuje spúšťať regulárne investičné projekty a investičné aktivity sú aj naďalej pozastavené. Na záver rokovania došlo s BVS, a.s. k dohode, že Bratislavská vodárenská spoločnosť zabezpečí predĺženie platnosti stavebného povolenia pre výstavbu vodovodu na ulici Za humnami, aby bola možné k jeho stavbe pristúpiť akonáhle to situácia v podniku BVS a.s. dovolí.

N a záldade Vášho podnetu “o osobnom pričinení prim átora k tomu, aby sa k výstavbe vodovodu pristúpilo ešte v priebehu roka 2019”, som požiadal oprávnených zástupcov mesta, aby tému výstavby vodovodu zaradili ako bod na prerokovanie počas VZA (valné zhromaždenie akcionárov) Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Spomínaná investícia bola dňa 3.7.2019 prerokovaná na zasadnutí VZA, s výsledkom prijatia uznesenia, že všetky investičné aktivity BVS a.s., budú zaradené do programu na najbližšie rokovanie VZA, kde sa určí ich prioritizácia. Som si plne vedomý vážnosti situácie, v ktorej sa obyvatelia ulice Za humnami už roky nachádzajú. Považujem za znepokojivé, že Bratislava, ako hlavné mesto SR, dlhoročného členského štátu EU, nedokáže všetkým svojim obyvateľom zabezpečiť prístup k pitnej vode. Verím, že s novým vedením Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. a spoločným konštruktívnym tlakom sa nám nakoniec, aj napriek pochopiteľným finančným prekážkam, podarí nájsť riešenie a začať s dlhodobo odkladanou výstavbou.

INVITES

    

- - - - - - 

VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

INFORMAČNÝ PORTÁL

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

25.2.2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

20.12.2019

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

17.1.2020

Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

19.2.2020

Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

17.2.2020

Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

17.2.2020

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18.2.2020

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

23.2.2020

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

23.2.2020

Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

23.2.2020

Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

archív