OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

Zasadnutie 12.12.2019 12. decembra 2019, 09:00 h Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Program:

1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2019

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

3. Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti

5. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022

6. Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024 7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019

9. Personálne zmeny v neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.

9a. Schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board.

10. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s.

11. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

12. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

13. Návrh výkonnostných ukazovateľov (KPI) pre obchodnú spoločnosť METRO Bratislava, a.s

14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročná správa spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

15. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

16. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s.

17. Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku.

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 17360/1, RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol.

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave

23. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ – pokračovanie - AKO DRUHÝ BOD POOBEDE

23a. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

24. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2020 25a. Návrh na schválenie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 26. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 27. Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave - AKO PRVÝ BOD POOBEDE

28. Návrh zmluvy o vysporiadaní zhodnotenia cudzieho majetku medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svätoplukova 41, Šándorova 2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom bytov

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Pustá 3

31. Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov)

32. Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE 33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

34. Interpelácie - AKO PRVÝ BOD POOBEDE

35. R ô z n e

Uznesenia zo zasadnutia mestského zasadnutia, konaného 12.12.2019 nájdete tu: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zasadnutie-12122019/

INVITES

    

- - - - - - 

VAJNORSKÉ ZAUJÍMAVOSTI

INFORMAČNÝ PORTÁL

ZMENY V SADZBÁCH DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2020

25.2.2020

Od 1. januára 2020 nadobudlo účinnosť novoprijaté VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré bolo schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Debatu o zvyšovaní daní iniciovali ešte začiatkom decembra 2019 starostovia mestských častí ako ...

BRATISLAVA ČOSKORO PRIVÍTA FLOTILU NOVÝCH AUTOBUSOV

20.12.2019

Desiatky nových moderných kĺbových vozidiel budú znamenať definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Dopravný podnik Bratislava, a. s. ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania ...

BSK PREDSTAVILO NOVÚ APLIKÁCIU O REKONŠTRUKCII CIEST

17.1.2020

Bratislavský samosprávny kraj predstavil novú aplikáciu, kde nájdete rekonštrukcie, uzávierky či hotové úseky regionálnych ciest. To všetko nájdete v novej aplikácii Bratislavského samosprávneho kraja. Je to pomôcka všetkým motoristom, aby mali lepší prehľad o tom, čo ich na cestách v kraji čaká.

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAŤ SI CEZ BVS BEZPLATNE PREVERIŤ KVALITU VODY

19.2.2020

Bezplatnú analýzu vzioriek pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov bude BVS vykonávať 23. marca 2020 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00. 

DOČASNÉ UZATVORENIE NÁJAZDU NA PRÍSTAVNÝ MOST Z BAJKALSKEJ ULICE

17.2.2020

Od 15. 2. od 10:00 do 23. 2. 2020 uzatvorí zhotoviteľ projektu D4R7 nájazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most v smere do Petržalky.

ELEKTRIČKOVÁ DOPRAVA DO DÚBRAVKY SA OBNOVÍ 22. 2. 2020

17.2.2020

Obyvatelia bratislavskej Dúbravky a priľahlých oblastí sa v sobotu 22. februára 2020 budú môcť prvýkrát odviezť po zmodernizovanej električkovej trati. Sprevádzkovaním úseku Kútiky –...

VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE KOMUNITENÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18.2.2020

Pripravený Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta na roky 2020 – 2021 môže verejnosť pripomienkovať od 13. do 25. februára 2020. Následne sa uskutoční verejné prerokovanie, ktoré sa bud...

LEPŠIE CESTY A VEREJNÉ PRIESTORY

23.2.2020

Mesto bude tento rok vďaka vyšším príjmom opravovať výrazne viac ciest, chodníkov a verejných priestorov. Z daní z nehnuteľností každoročne narastú príjmy mestského rozpočtu približne o 12-mil.€. Ďalších 10-mil.€ na tento rok je navyše z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.

PREHĽAD ROZKOPÁVOK NA ÚZEMÍ VAJNOR V ROKU 2020

23.2.2020

Prehľad pripravovaných rozkopávok v roku 2020 na území mestskej časti Bratislava - Vajnory

NÁVRH ZOZNAMU REKONŠTRUKCIÍ KOMUNIKÁCIÍ A VEREJ. PRIESTOROV 2020

23.2.2020

Zmenu rozpočtu aj s konkrétnymi návrhmi, ako budú peniaze využité, by mali byť schvaľované na budúcotýždňovom mestskom zastupiteľstve.

archív