OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Hlavné mesto chce podporiť pohybové aktivity detí a mládeže aj v čase, keď sú pre šírenie koronavírusu obmedzené možnosti hromadne sa stretávať na verejných športoviskách. Do konca mája sa môžu prihlásiť žiadatelia o grant na projekty zamerané na podporu športových a vzdelávacích podujatí realizovaných on-line. Prostredníctvom workshopov a ďalších on-line aktivít si tak budú môcť mladí ľudia naďalej rozvíjať talent a udržať návyk na pohybové činnosti napríklad pravidelným tréningom či odbornými školeniami.

Hlavné mesto zároveň chce Bratislavčankám a Bratislavčanom poskytnúť nové zóny určené na šport a rekreáciu. Preto spúšťa aj ďalší grant na podporu investícií do športovej infraštruktúry. Záujemcovia o rekonštrukciu športovísk či doplnenie a obnovenie ich vybavenia môžu požiadať o grant do konca mája.

Ako na to?

Bratislava otvára podávanie žiadostí pre granty na podporu projektov realizovaných on-line

Bratislava, 5. mája 2020 – Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje novú výzvu pre podávanie žiadostí o grant na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou a to na projekty realizované on-line  vo všetkých oblastiach podpory Podprogramu 1. 

Záujemcovia o grant na podporu projektov realizovaných on-line sa môžu do elektronického systému pre podanie žiadosti prihlasovať v termíne od 5.5.2020 – 31.5.2020 do 12:00 h. Po prihlásení sa v elektronickom systéme je potrebné si pre podanie žiadosti vybrať  program pod názvom: „ŠPORT A VZDELÁVANIE - Podprogram 1 na podporu projektov realizovaných on-line“.

Pre žiadosti na podporu projektov realizovaných on-line platia všetky podmienky grantového Podprogramu 1 a pri podávaní žiadostí sa žiadatelia musia riadiť Štatútom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 3320 eur, pričom maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty vrátane schválených projektov v Podprograme 2 je v sume 10000 eur na kalendárny rok.

Ciele grantového Podprogramu 1 je podpora športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času (podrobnejšie viď „Štatút grantového Podprogramu 1...“)

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a
fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Oprávnené aktivity podpory:

 • podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, podpora rozvoja talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú, príp. príležitostnú záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania,
 • podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností,
 • konferencie, workshopy, semináre, školenia,
 • športové a vzdelávacie podujatia a aktivity realizované najmä na úrovni hlavného mesta,
 • pravidelná tréningová a záujmová činnosť,
 • tábory, sústredenia a výmenné pobyty,
 • propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie aktivity a s tým súvisiace práce a služby,
 • vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace práce a služby.

Ako požiadať o udelenie grantu

Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie školstva, športu a mládeže
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky uveďte pozn. “GP pre rozvoj športu a vzdelávania - Podprogram 1".

Dôležité upozornenie: Formulár žiadosti je potrebné najskôr ELEKTRONICKY ODOSLAŤ a až potom VYTLAČIŤ VO VERZII PRE TLAČ!

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi súčasne, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť a tým sa stáva dôvodom na vyradenie. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke hlavného mesta v sekcii granty - Grantový Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Rozvoj infraštruktúry

Bratislava spúšťa grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste

Bratislava, 5. mája 2020 – Hlavné mesto dnes spúšťa svoj ďalší grantový program - Podprogram 4, ktorý je zameraný na podporu činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry. Cieľom programu je priniesť Bratislavčankám a Bratislavčanom nové zóny určené na šport a rekreáciu. 

Oprávnenými žiadateľmi sú Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a  Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

Medzi oprávnené aktivity podpory patrí:

 • rekonštrukcie a modernizácia športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú určené na šport a rekreáciu verejnosti (s charakterom kapitálových výdavkov),
 • obstaranie materiálno-technickej základne, príp. jej rekonštrukcia a modernizácia (obstaranie hmotného a nehmotného majetku, príp. jeho technické zhodnotenie, ktoré spĺňa podmienku kapitálového výdavku).

Maximálna výška dotácie je 150-tisíc eur, pričom maximálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na všetky schválené projekty nesmie túto sumu prekročiť. Záujemcovia o grant na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave sa môžu do elektronického systému pre podanie žiadosti prihlasovať v termíne od 5.5.2020 – 31.5.2020 do 12:00 h

Ako požiadať o udelenie grantu

Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie školstva, športu a mládeže
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky je potrebné uviesť pozn. “GP pre rozvoj športu a vzdelávania - Podprogram 4".

Dôležité upozornenie: Formulár žiadosti je potrebné najskôr ELEKTRONICKY ODOSLAŤ a až potom VYTLAČIŤ VO VERZII PRE TLAČ!

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi súčasne, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť a bude vyradená. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne.

KONZULTÁCIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ bude poskytovať počas pracovných dní od 10.00 – 15.00 hod:

 • Mgr. Jana Panáková, 02/59 356 168, jana.panakova@bratislava.sk
 • Mgr. Matej Lehuta, matej.lehuta@bratislava.sk

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke hlavného mesta v sekcii granty - Grantový Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.