Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty v samospráve 2011-2018

REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY/ SKÚSENOSTI:

PROJEKTY Z OBLASTI SPOLUPRÁCE SAMOSPRÁVY S PODNIKATEĽSKÝM A TRETíM SEKTOROM

SIEŤOVANIE VEREJNEJ SPRÁVY S PODNIKATEĽSKOU OBCOU A TRETíM SEKOROM

2011 - MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PLODY ZEME
Cieľom konferencie bolo sieťovanie miestnych vinohradníkov a vinárov, malých a stredných podnikateľov, spolky a združenia a inšpirovať ich k vzájomnej spolupráci. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia samospráv, miestnych spolkov a združení, podnikateľskej obce, ako i delegácie spriatelených partnerských miest z Talianska, Rakúska a Poľska. V rámci príspevkov boli predstavené zahraničné príklady a skúsenosti z podnikania a spolupráce so štátom, samosprávou a tretím sektorom. Účastníci si mali možnosť porovnať jednotlivé systémy fungovania spolupráce ako doma, tak i v zahraničí a získať tak inšpirácie pre inovácie a námety pre využitie podporných mechanizmov. Pre domácich účastníkov bola konferencia miestom, kde si navzájom vymieňali skúsenosti a diskutovali o rôznych možnostiach foriem spolupráce medzi samosprávou, miestnymi spolkami, partnerskými mestami a podnikateľskou obcou ako doma, tak i v zahraničí. Súčasťou stretnutia bola aj ochutnávka domácich produktov, akými sú tradičná račianska štrúdľa, pagáče a Frankovka modrá. Projekt medzinárodnej konferencie vytvoril a zrealizoval marketingový referát.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA SFUNKČNENIE EXISTUJÚCICH SLUŽIEB A SKVALITNENIE ŽIVOTA OBĆANOV/ SPOLUPRÁCA S PODIKATEĽSKOU OBCOU

Každá obec má možnosť priniesť svojim občanom okrem bežne poskytovaných služieb ako sú upratovanie obce, sociálne služby, alebo stavebné povolenia či územno-plánovacie informácie aj množstvo služieb nad rámec svojich povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Existuje množstvo spôsobov, ako sa dá život občanov v obciach a mestách skvalitniť, prípadne oživiť. Jedným z takýchto spôsobov je aj vypracovanie projektu realizácie, ktorý okrem iného obsahuje aj zadefinovanie potrieb, cieľov, rozpočtových nárokov, či časového rozvrhu realizácie. Nie vždy sa však na realizáciu takýchto projektov (zaujímavých myšlienok) nájdu v rozpočte finančné prostriedky. Práve tu vzniká priestor pre marketing, ktorého cieľom je nájsť spôsob, ako sa dá daný projekt pretaviť v skutočnosť a následne aj zrealizovať.

2013 –ZRIADENIE SOCIÁLNEJ VÝDAJNE PRE SOCIÁLNE SLABŠÍCH OBČANOV
Mestská časť sa pripojila k ďalším mestským častiam, ktoré prevádzkujú výdajňu pre sociálne slabších obyvateľov v spolupráci a s podporou obchodných reťazcov pôsobiacich na jej území. Otvorenie sociálnej výdajne v Rači zabezpečilo marketingové a mediálne oddelene a sponzorsky podporila spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. a Billa s.r.o. Následne bol projekt odovzdaný do správy sociálneho oddelenia.

2012 - SFUNKČNENIE MIESTNEHO ROZHLASU
Zakúpením nového programovateľného rozhlasu sa výrazným spôsobom zefektívnila práca zamestnancov mestskej časti pri príprave, spracovaní a následnom odvysielaní oznamov. Súčasne sa výrazne zlepšila aj komunikácia s občanmi a vylepšili formy ich informovania. Občania tak majú možnosť vypočuť si oznamy a pozvánky na podujatia aj počas víkendov a sviatkov. Aj napriek tomu, že pôvodný systém bol dosť zastaraný, podarilo sa nájsť takú náhradu, ktorá nevyžadovala žiaden zásah do starého systému a súčasne splnila aj podmienku kompatibility s existujúcou ústredňou. Oproti starej verzii rozhlasu, ktorá umožňovala iba vysielanie v reálnom čase, je teraz možnosť kontroly a vypočutia si nahratého oznamu ešte pred jeho odvysielaním do éteru. Ďalšou výhodou je, že nahratý oznam je možné vopred naprogramovať a následne odvysielať aj mimo pracovnej doby aj počas víkendov a sviatkov. Zakúpenie miestneho rozhlasu pre potreby mestskej časti financovala spoločnosť Media Rača, spol. s r.o.

2012 - PROJEKT NOVEJ WEB STRÁNKY WWW.RACA,SK
Mestská časť potrebovala nové, modernejšiu web stránku, ktorá by sprostredkovávala občanom informácie o službách ktoré mestská časť poskytuje a súčasne spĺňala všetky náležitosti a informácie požadované legislatívou. Podarilo sa nám vytvoriť novú, dynamickejšiu web stránku s redakčným systémom, ktorý môžu administrovať priamo zamestnanci mestskej časti. Projekt novej web stránky bezplatne zabezpečila spoločnosť Wisible v spolupráci so spoločnosťou Media Rača. Mestskej časti ju odovzdala do užívania za 1€.

2011 – REŠTUKTURALIZÁCIA TELEVÍZIE RAČA
Návrh efektívnejšieho fungovania pôvodnej Televízie Rača spočíval v prvom rade v komplexnej reštukturalizácii existujúceho fungovania spoločnosti a prechode na dvojité financovanie. S reštukturalizáciou je spojené v prvom rade ukončenie nákladného financovania miestnych médií, ktoré sa dosiahlo nastavením synergie medzi televíziou, tlačeným periodikom Račiansky výber a web stránkou mestskej časti, ktoré sa dostali pod jednotnú správu. Tento systém zabezpečuje ich efektívnejší chod a súčasne aj vytvára podmienky pre rozširovanie a zlepšovanie možností vzájomnej informovanosti občanov a komunikácie pre udržanie tradícií, zlepšenie a oživenie kultúrneho, spoločenského, športového života vo vzťahu samospráva - občan, podnikateľ, školy, združenia a spolky. Dvojité financie vytvára priestor na zabezpečenie transparentnosti pri vyúčtovaní služieb spojených s financovaním médií, ktoré podliehajú každoročnému vyúčtovaniu. Ďalším cieľom reštrukturalizácie bolo naštartovanie vlastnej podnikateľskej činnosti, nezávislej na rozpočte mestskej časti, ktorej úlohou bude prinášať spoločnosti príjmy. To sa dosiahlo rozšírením podnikateľskej činnosti o vlastné činnosti v podobe výroby reklamy, alebo výrobe a predaji suvenírov s račianskymi motívmi. Tieto príjmy slúžia na krytie nákladov spojených s fungovaním spoločnosti a súčasne aj na podporu projektov so zameraním na zlepšovanie existujúcich služieb pre občanov, alebo financovanie projektov v prospech obce. K takým projektom patrí napríklad financovanie vybudovania kamerového systému v Rači, nákup vianočného osvetlenia na Nemeckom kultúrnom dome, prípadne na kúpu nového digitálneho rozhlasu pre mestskú časť, alebo slúžia aj na financovanie kultúrnych telies počas bálu, alebo Vinobrania a podobne.

2011 VYDANIE MAĽOVANEJ MAPY RAČE
Maľovaná mapa Rače bola vydaná na základe podpory zo strany podnikateľskej obce. Mapa obsahuje informácie o histórii Rače, jej historických pamiatkach, register račianskych ulíc, sídla miestnych inštitúcií a kultúrnych zariadení a nechýbajú v nej ani športoviská a školy. Mapa bola distribuovaná bezplatne do schránok obyvateľov Rače, Krasňan a Východného. Vydanie mapy zabezpečilo marketingové oddelenie a podporili miestne firmy a podniky.

2011 - PROJEKT ÚSPORNÉHO VIANOĆNÉHO LED OSVETLENIA
V rámci potreby rozšírenia vianočného osvetlenia v Rači sme osvetlenie umiestnili na budovu Nemeckého kultúrneho domu, hlavného dejiska kultúrno – spoločenských udalostí v Rači. Osvetlenie nie len že dotvára vianočnú atmosféru v zimnom období, ale i počas Vianočných trhov. Vďaka úsporným žiarivkám výrazne šetrí financie určené na zabezpečenie vianočnej výzdoby. Vianočné osvetlenie financovala spoločnosť Media Rača, spol. s r,o.

2010 - REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV BUDOVY V ŠPORTOVOM AREÁLI ALVIANO
Športový areál je v priebehu roka využívaný hádzanármi a volejbalistami. V zimných mesiacoch je areál využívaný pre potreby ľadovej plochy. Šatne a sprchy, nachádzajúce sa v priľahlej budove boli v nevyhovujúcom stave. Aby služby, ktoré mestská časť poskytuje návštevníkom boli čo najkvalitnejšie, vznikla potreba kompletnej rekonštrukcie vnútornej časti budovy, kde sa nachádzajú šatne a sprchy. V rámci spolupráce a podpory zo strany podnikateľskej obce sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať všetky sprchy, vymeniť sanitu a batérie, namontovať nové výhrevné telesá a zariadiť šatne. Rekonštrukciu zrealizoval marketing v spolupráci s hospodárskou správou. Materiál na rekonštrukciu dodali Keramika Soukup, Viva, IW Trend a Gama Myjava. viac na: http://www.vajnory.sk/old/?id=1&view_more=1255

2009 - NÁVRH EFEKTÍVNEHO FUNGOVANIA ĽADOVEJ PLOCHY
Cieľom projektu bolo navrhnúť vyťaženie existujúcej stratovej ľadovej plochy, ktorá je v prevádzke v mesiacoch december – február. Bolo treba zefektívniť systém jej fungovania, nájsť spôsob ako znížiť náklady spojené s jej prevádzkou a rozšíriť možnosti jej príjmov. Tento efektívnejší spôsob jej využívania priniesol už v prvom roku nie len výrazné zvýšenie príjmov a zníženie nákladov.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA BUDOVANIE A UCHOVÁVANIE VINOHRADNÍCKYCH TRADÍCIÍ

Mestská časť spolupracuje počas celého roka s miestnymi vinohradníkmi, sústredenými v Račianskom vinohradníckom spolku na rôznych vinárskych podujatiach, ktoré vinári organizujú na podporu vinárskych tradícií. Pre tieto potreby poskytuje miestnemu vinohradníckemu spolku a jeho vinárom priestor na organizovanie vinárskych podujatí a ochutnávok a súčasne aj podporuje ich propagáciu. Vďaka tejto spolupráci sa mestská časť prezentuje ako miesto, uchovávajúce vinohradnícke tradície.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA PODPORU VINOHRADNÍCTVA, MIESTNEHO ROZVOJA A ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU/ SPOLUPRÁCA S MESTOM, KRAJOM, MIESTNYMI SPOLKAMI A PODNIKATEĽSKOU OBCOU

2018 POTULKY PO BRATISLAVSKÝCH VÍNNYCH PIVNICIACH
Dvojdňové podujatie zamerané na prezentáciu tradičných vinohradníckych pivníc, nachádzajúcich sa na území Devína, Nového Mesta, Rače až po Vajnory. Zúčastňuje sa ho viac ako 30 bratislavských vinohradníkov a vinárov. Návštevníci podujatia majú po celú dobu podujatia zabezpečenú na celej trase bezplatnú prepravu shuttle busmi. / www.slovakiawinetour.sk 

2015, 2014, 2013 FESTIVAL RANKOVKY MODREJ - Primaciálne námestie
Mestská časť Rača a Bratislava každoročne podporuje organizáciu Festivalu frankovky modrej na Primaciálnom námestí, ktoré organizujú miestne združenia - Račiansky spolok v spolupráci s Račianskym vinohradníckym spolkom. Vďaka tejto spolupráci a podpore vzniklo zázemie na prezentáciu bratislavských vín a s tým spojenej prezentácie a propagácie Rače, ako miesta vinohradníckych pokladov a tradícií.

2016 - REKONŠTRUKCIA PODLAHY ČERVENEJ LISOVNE
V rámci podpory uchovávania a budovania vinohradníckych tradícií Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt rekonštrukcie podlahy v červenej lisovni, ktorá je miestom kde miestni vinohradníci organizujú počas roka podujatia so zameraním na uchovávanie vinohradníckych tradícií.

2016 - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V NEMECKM KULTÚRNOM DOME
V rámci podpory uchovávania a budovania vinohradníckych tradícií Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení pre potreby organizovania vinárskych podujatí v Červenej lisovni, ktorá sa nachádza v budove Nemeckého kultúrneho domu.

2014 – BRATISLAVSKÝ BRAND FESTIVAL 
Mestská časť spolupracovala s Bratislava Tourist board na príprave a realizácii bratislavského BRAND FESTIVALU. Okrem spolupráce pri organizačnom zabezpečení podujatia sa naša mestská časť prezentovala aj vlastným stánkom so suvenírmi, račianskou štrúdlou, pagáčmi či pravou Račianskou frankovkou. Rača mala v rámci podujatia aj silné zastúpenie v podobe miestnych vinohradníkov a vinárov, ktorí na podujatí prezentovali svoje vinárske produkty.

2013 - PROJEKT VYBUDOVANIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RAČI, KRASŇANOCH A NA VÝCHODNOM
Potreba vybudovania kamerového systému vznikla na základe potreby zabezpečenia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku občanov v mestskej časti Bratislava - Rača. Vybudovanie kamerového systému v Rači zabezpečovala a financovala spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. Spustenie projektu bolo realizované v spolupráci s oddelením informačných technológii MČ Rača, Magistrátom hl. mesta SR - Bratislavy a mestskou políciou. Kamerový systém bol odovzdaný do užívania mestskej polície a napojený na jej centrálny systém.

2011 - REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE RODINNÉ CENTRUM RÁČIK
V rámci podpory činnosti miestnych spolkov a združení poskytla mestská časť rodinnému centru priestory na fungovanie, ktoré si rodinné centrum muselo ešte uspôsobiť do prevádzkyschopného stavu. Aby náklady spojené s rekonštrukciou priestorov boli pre rodinné centrum minimálne, pomohli sme rodinnému centru získať od podnikateľskej obce nové výkladové okná, protihlukové sadrokartónové podhľady a špeciálne liate podlahy. Rekonštrukciu priestorov zabezpečilo marketingové oddelenie a podporili spoločnosti Rigips Saint Gobain, Sika, Slovaktual a Alfa-Devín.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA ZATRAKTÍVŇOVANIE EXISTUJÚCICH KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

Vďaka podpore a spolupráci s reklamnými partnermi sa nám počas celého roka darí obohacovať rôzne kultúrno spoločenské podujatia či už formou zabezpečenia cien do tomboly, alebo cien do súťaží.

2018, 2017, 2016, 2015, 2014 - KOMERČNÉ PÓDIUM POČAS VINOBRANIA - PÓDIUM KAUFLAND
Cieľom zabezpečenia komerčného pódia počas jedného z najvýznamnejších kultúrno – spoločenských podujatí roka je zatraktívnene a obohatenie programovej ponuky . Na jeho scéne sa vystiedalo viacero zaujímavých interpretov. K najvýznamnejším patrí KALI, MAJK SPIRIT, MAJSELF, či LUKÁŠ ADAMEC. Vystupuje tu aj viacero miestnych hudobných a tanečných telies, čím sa súčasne podporujú aj miestni umelci a skupiny. Kultúrny program a súťaže sú zamerané na všetky vekové kategórie. Veľmi úspešnou atrakciou sa stala aj súťaž SILÁKOV, či módna prehliadka Jany Jurčenko v podaní finalistiek MISS. Pódium sa veľmi rýchlo a úspešne zaradilo k novým atrakciám Vinobrania, ktorá u návštevníkov od začiatku zaznamenala obrovský úspech. Komerčné pódium zabezpečuje pre potreby mestskej časti spoločnosť Media Rača a je kompletne prefinancované spoločnosťou Kaufland.

2016, 2015, 2014, 2013 – ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ NA HLAVNOM PÓDIU V AMFITEÁTRI
Súťaže počas kultúrno – spoločenských podujatí sú príjemným spestrením každej akcie. Návštevníci sa tak môžu okrem zaujímavého programu potešiť aj z výhry ako napr. skúter YAMAHA, bicykel Cannondale, alebo iné hodnotné ceny. Zabezpečenie cien do jednotlivých súťaží má na starosti marketingové oddelenie. Ceny do jednotlivých súťaží poskytujú reklamní partneri.

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 – ZABEZPEČOVANIE CIEN DO TOMBOLY POČAS BÁLU
Jedným z bodov programu bálu je aj losovanie tomboly o hodnotné ceny. Vďaka spolupráci s reklamnými partnermi sa nám darí každým rokom získať zaujímavé a hodnotné ceny ako napríklad americkú chladničku, televízory, wellnes pobyty, pobyty pri mori, značkový bicykel, let balónom, elektrospotrebiče, či vstupenky na vyhľadávané koncerty a podobne.

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - ZABEZPEĆENIE CIEN DO TOMBOLY POČAS OSLÁV MDD
Žiadna detská oslava sa nezaobíde bez darčekov a súťaží. Vdaka spolupráci s miestnymi reštauráciami a podnikateľmi sa nám darí obohatiť oslavu nie len zaujímavú a bohatú tombolu, ale aj o odmeny pre deti za absolvovanie jednotlivých športových súťaží. Ceny do tomboly zabezpečuje v spolupráci s podnikateľskou obcou marketingové oddelenie.

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 – ZABEZPEČENIE SLADKOSTÍ DO 400 MIKULÁŠKYCH BALÍČKOV 
Vďaka spolupráci s reklamnými partnermi zabezpečujeme pre deti sladkosti do viac ako 400 mikulášskych balíčkov, ktoré počas vianočných trhov odovzdáva deťom za ich básničky a pesničky Mikuláš. Sladkosti do balíčkov zabezpečuje v spolupráci s podnikateľskou obcou marketingové oddelenie.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA OBČANOV - TVORBA NOVÝCH PODUJATÍ

2019, 2018, 2017, 2016, 2015,2014, 2013 - PROJEKT DENNÝCH LETNÝCH TÁBOROV
Tábor plný hier a zábavy je určený pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. Organizovaný je počas letných prázdnin vo Vajnoroch a v Rači. Jeho cieľom je vyplniť deťom čas aktivitami tak, aby nesedeli doma pri počítačoch, ale venovali sa pohybovým a tvorivým aktivitám a našli si pri tom nových kamarátov. Ďalším cieľom je pomôcť rodinám s malými deťmi. Denné tábory organizuje klub rodičov – Vajnory v spolupráci s mestskými časťami. Vajnory a Rača, ktoré tábory podporujú aj prostredníctvom dotácií z rozpočtu. Program je každý rok bohatý na množstvo atrakcií a zaujímavostí aj vďaka spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a jeho výcvikovým strediskom, Hangairom, Kids housom, Kings gymom, Starzom, račianskymi vinohradníkmi a vinármi a podobne. 

2015 - PROJEKT OBECNÁ ZABÍJAČKA
Projekt obecnej zabíjačky je organizovaný za účelom potreby uchovávania dávnych tradícií s cieľom priblížiť ľuďom tradičnú družstevnú zabíjačku so všetkými typickými zabíjačkovými atrakciami, ako je napríklad porcovanie mäsa, varenie zabíjačkovej kapustnice, alebo pečenie prasiatka s možnosťou zakúpenia si klobások, jaterničiek, krvavničiek, domácej tlačenky, čerstvo vytopených oškvariek, údenej krkovičky a množstva ďalších zabíjačkových špecialít. Súčasťou zabíjačky je aj súťaž o najlepší guláš.

2015, 2014 - ŠPORTOVÉ PODUJATIE PRE CELÉ RODINY "RAČA ŽIJE"
Popoludnie pre všetky vekové kategórie s bohatým programom, množstvo zábavy, hier, súťaží a dobrej nálady. Súťaží sa v petangu, šípkach, minifutbale, hokejbale, zábavnej štafete, ťahaní z hevera, ... Obrovský úspech zaznamenala u návštevníkov súťaž o najlepší guláš a k najvyhľadávanejším patrila súťaž na rodeo býkovi. Podujatie zastrešuje OZ Rača Žije v spolupráci s marketingom a kultúrnym oddelením. Podujatie podporil aj Bratislavský samosprávny kraj, Malé Krasňany a Direct real.

2015, 2014 - OBECNÁ OPEKAČKA /ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM
Podujatie plné zábavy, súťaží a dobrej nálady - určené rodinám s deťmi. Koná sa v poslednú sobotu pred začiatkom prázdnin - vo vynovenom areáli Pod horárňou Krasňany. Podujatie vytvorilo a zrealizovalo mediálne a marketingové oddelenie a odovzdalo ho do správy oddeleniu kultúry.

2012 - ŠTART PROJEKTU KINO RAČA
Obyvateľom Rače chýbalo kino, na ktoré boli pred rokmi zvyknutí. Keďže skvalitňovanie kultúrneho života občanov je jedným z cieľov mestskej časti, starosta vytvoril priestor pre realizáciu tohto projektu. Pilotný projekt kina odštartoval 6. februára 2012 pod názvom „Kino Rača" v priestoroch vynoveného Nemeckého kultúrneho domu. Vyplnil tak prázdne miesto na kultúrno -spoločenskom poli v Rači. Kino Rača slávnostne otvoril starosta Rače Mgr. Peter Pilinský za účasti vzácnych hostí – hercov Zuzany Fialovej a Romana Luknára. Premietal sa český film Lidice. Po ukončení filmu nasledovala beseda s Romanom Luknárom. Projekt vytvorilo a zrealizovalo marketingové oddelenie a po slávnostnom spustení bol odovzdaný do správy oddeleniu kultúry.

2012 - ŠTART PROJEKTU VIANOČNÝCH TRHOV
Vianočné trhy vznikli v Rači ako potreba vytvoriť si na svojom území malú kópiu vianočných trhov v meste ako miesta, kde sa v zimnom období stretnú rodiny, priatelia, známymi. Kde nebude chýbať priateľská atmosféra, varené vínko, čaj a množstvo vianočných dekorácií. V spojitosti s príchodom Mikuláša a rozdávaním mikulášskych balíčkov sa hneď od začiatku zaradili u všetkých vekových kategórií k najobľúbenejším podujatiam roka. Vianočné trhy vytvorilo marketingové oddelenie a do prevádzky ho uviedlo v spolupráci s oddelením kultúry. Sladkosti do balíčkov pre detičky zabezpečujeme v spolupráci a za podpory miestnych reštaurácií a podnikateľov, pôsobiacich na území Rače.

2011 – SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ HODOVÝ KOLÁČ – POČAS HODOV
Súťaží sa v kategóriách o najlepší zákusok a najlepší koláč z kysnutého cesta. Cieľom súťaže je zatraktívnenie podujatia a vtiahnutie miestnych obyvateľov do diania v rámci programu, odohrávajúceho sa počas hodov. Víťazné recepty sú následne uverejňované v miestnych novinách – Račianskom výbere. Súťaž organizuje oddelenie kultúry a marketingové oddelenie zabezpečuje reklamného partnera, ktorý kryje výdavky gazdiniek spojené s pečením koláčov.

2010 - VAJNORSKÁ ŠARKANIÁDA
V rámci spolupráce so spoločnosťou Ševt sme odštartovali projekt Vajnorskej šarkaniády, s cieľom vytvoriť nové podujatie zacielené na rodiny s deťmi. Súťažilo sa o hodnotné ceny vo viacerých kategóriách. Šarkaniáda na bývalom vajnorskom športovom letisku sa stala obľúbeným jesenným podujatím roka.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA ROZVOJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - VÝLETY DO PARTNERSKÝCH MIEST

Výlety do partnerských miest sú zamerané na občanov mestskej časti Bratislava - Rača s cieľom priblížiť kultúru, tradície a zvyky občanov za hranicami Slovenska. Račania sa tak majú možnosť dostať do Prahy (CZ), Starého města pod Landštejnem (CZ), Golsu (Rakúsko), Morawice (PL) a Priverna (Taliansko). Výlety do partnerských miest zaznamenali hneď od začiatku u občanov obrovský úspech. Organizuje ich marketingové oddelenie.

2018, 2017, 2016, 2015, 2014 - Výlety do partnerského mesta Morawica (Poľsko)
V rámci 3 dni trvajúceho výletu sa zúčastnime na Svätojánskych slávnostiach, kde sa aj naša mestská časť aktívne podieľa na kultúrnom programe. Ďalší deň je vyhradený na prehliadku Morawice a zoznámenie sa s jej rozvojovými projektmi ako je napríklad návšteva miestnej plavárne a športovej haly postavených z Eurofondov. V sprievode starostu Morawice navštívime aj novo postavenú obytnú štvrť s rodinnými domami, či obcou vybudované zázemie pre priemyselný park.

2017, 2016, 2015, 2014, 2013 - Výlety do partnerského mesta GOLS (Rakúsko)
Súčasťou jednodňového autobusového výletu je návšteva mestskej vinotéky, kde sa nachádza viac ako 400 vín od miestnych vinárov, návšteva vybranej historickej vínnej pivnice miestneho vinára, prehliadka vinohradov na vlečkách ťahaných Old timer traktormi. Súčasťou je aj návšteva miestnej fabriky Szigetti , produkujúcej preslávený šumivý sekt.

2016, 2015, 2014, 2013 - Výlety do partnerského mesta Priverno (Taliansko)
V rámci päť dní trvajúceho leteckého výletu do Priverna navštívime Rím, jeho historické pamiatky a Vatikánske múzeá. V sprievode starostu Priverna navštívime miestnu fabriku na výrobu buffalo mozarelly a fabriku na výrobu olivoého oleja Orsini.

2014, 2013, 2012 - Výlet na Vianočné trhy do partnerského mesta Praha - Vinohrady
Výletom na Vianočné trhy do Prahy sme úspešne odštartovali sériu výletov občanov do partnerských miest Rače.

PREZENTÁCIA A PROPAGÁCIA OBCE, JEJ HISTÓRIE A TRADÍCI DOMA I V ZAHRANIČÍ

PREZENTÁCIA A PROPAGÁCIA OBCE DOMA I V ZAHRANIČÍ

Každá obec má svoj potenciál, len ho treba vedieť identifikovať a pretaviť do podoby zaujímavej pre miestnych obyvateľov a návštevníkov. Preto by sa mala pred verejnosťou vedieť prezentovať sa v čo v najlepšom svetle. Jej cieľom by malo byť zviditeľňovanie jej identity, jej kultúry, tradícií a histórie a súčasne prezentovať možnosti voľno časových aktivít. Na tieto účely je potrebné vyhotoviť propagačné a prezentačné materiály, ktoré budú obsahovať tieto informácie. Pri letákoch to ale nesmie skončiť. Je potrebné, aby sa aj aktívne zúčastňovala na miestnych kultúrnych podujatiach formou vlastného prezentačného stánku. Vďaka aktívnej prezentácii a propagácii sa obec nielen zviditeľňuje, ale súčasne aj podporuje aktívny rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Naša mestská časť sa aktívne prezentuje aj vďaka miestnym klubom a spolkom, v rámci kultúrneho programu na podujatiach organizovaných v partnerských mestách. To, ako na návštevníkov zapôsobíme, často závisí aj od maličkostí. K takýmto maličkostiam patria napríklad aj suveníry. Sú vyhľadávaným tovarom návštevníkov, ale veľmi dobre poslúžia aj miestnym obyvateľom ako darček pre rodinu, priateľov či známych, žijúcich v zahraničí. Kupujú si ich ako spomienku na miesto kde boli. Ak takto tovar nenájdu, odchádzajú sklamaní. Preto je veľmi dôležité, aby každá obec mala aspoň zopár produktov v podobe magnetky, trička, pohľadnice, alebo pera. Suveníry si však nesmieme nezamieňať za reklamné predmety. Suvenír musí odrážať identitu obc, myšlienku, niečo čo je pre danú obec typické.

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - PROJEKT "RAČIANSKY CHOTÁR" – REALIZÁCIA SPOLOČNÉHO MIESTA NA PREZENTÁCIU
Rača sa už od roku 2012 prezentuje so svojimi tradíciami vo veľkorozmernom stánku mestskej časti Račianskom chotári, ktorý sa pravidelne počas hodov a vinobrania nachádza na spojníc ulíc Alstrova a Jurkovičova. Okrem račianskych suvenírov v ňom nájdete aj miestnych vinárov a vinohradníkov s bohatou ponukou pravých račianskych vín. Počas Vinobrania v ňom nájdete aj zástupcov partnerských miest Rače s prezentáciou ich produktov a tradícií. Cieľom prezentačného stánku je súčasne aj vytvorenie spoločného miesta pre prezentáciu miestnej kultúry a tradícií.

LETÁKY, PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A PUBLIKÁCIE

Propagačné materiály vo forme informačných letákov, kalendárov, alebo máp patria k najvyhľadávanejším pomôckam návštevníkov a turistov. Každá obec by mala mať vlastné letáky so základnými informáciami o obci, jej histórii, tradíciách a možnostiach využitia voľného času. Existencia týchto propagačných materiálov každú obec posúva o priečku vyššie a hlavne ju výrazne odlišuje od iných, ktoré takéto propagačné materiály nemajú. Vďaka nim si návštevníci nie len že vedia urobiť obraz o obci, ale sa aj zoznámiť sa so všetkým čo im obec ponúka. Cieľom takýchto letákov nie je predaj, produktov, ale informovanie. Súčasne s tak budujeme aj povedomie o obci s cieľom vzbudiť čo najlepší dojem u návštevníka.

PROJEKT "RAČIANSKE SUVENÍRY"
Projekt račianskych suvenírov bol spustený koncom roka 2013, kedy ku knihe tradičných račianskych receptov (september 2013) pribudli aj tričká s dominantami Rače, šálky, magnetky, kľúčenky, .. záujemcovia si ich môžu zakúpiť nie len priamo na úrade - v Obecnom dobe, ale aj vo vybraných obchodoch nachádzajúcich sa na území mestskej časti. Vďaka svojej rozmanitosti sú račianske suveníry ideálnym darčekom pod stromček pre blízkych, priateľov či známych. Dajú sa kúpiť aj prostredníctvom e-shopu na www.suveniryraca.sk. Výrobu a predaj račianskych suvenírov zabezpečuje spoločnosť Media Rača, spol. s r.o.

KALENDÁRE 
Mestská časť vydáva každý rok vlastný tematický kalendár, ktorého cieľom podpora propagácie obce, jej histórie a kultúrneho dedičstva. Kalendár obsahuje aj prehľad kultúrno – spoločenských podujatí v Rači. Na výrobe kalendára sa aktívne podieľajú miestni obyvatelia a umelci, ktorí nám poskytnú svoje fotografie, alebo umelecké diela. Prvý račiansky kalendár vyrobilo mediálne a marketingové oddelenie v spolupráci s miestnymi obyvateľmi, ktorí nám posielali fotografie Rače a do výberu sme zapojili aj miestnych obyvateľov prostredníctvom hlasovania. Nasledoval kalendár s dielami miestneho umelca Vojtecha Polakoviča, ktorý vo svojich dielach zachytáva Raču v minulosti.

2015 - BULETÍN K 40. VÝROČIU KLUBU PALIČKOVANEJ ČIPKY
Mestská časť vydala pri príležitosti výročia Klubu paličkovanej čipky prezentačný buletín, zachytávajúci prierez tvorbou šikovných členiek Klubu paličkovanej čipky v Rači. Materiál spracovalo marketingové ddelenie.

TVORBA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV
Každá obec by mala mať svoju jednotnú vlastnú identitu, ktorou by sa prezentovala aj voči verejnosti. Jednotne spracované propagačné materiály sú veľmi dôležité preto, lebo vďaka nim vedeli občania obec ľahšie identifikovať hlavne v súvislosti so zaujímavosťami, ktoré im tá ktorá obec ponúka. Medzi propagačnými materiálmi by nikdy nemali chýbať letáky o obci, jej histórii, tradíciách a letáky o jej typických produktoch a službách. Takisto aj letáky s pripravovanými kultúrno –spoločenskými podujatiami sú vítaným lákadlom turistov. Pokiaľ má obec aj svoje vlastné publikácie, dostáva sa na ešte vyššiu úroveň. Výrobu propagačných materiálov má na starosti marketingové oddelenie.

2013 - LETÁK RAČA VINOBRANIE
leták obsahuje základné informácie o jednom z najvyhľadávanejších podujatí našej mestskej časti - Račianskom vinobraní. Nájdete v ňom ucelený prehľad o priebehu podujatia, sprievodných programoch a atrakcií. Distribuovaný je počas kultúro – spoločenských podujatí a výstav doma i v zahraničí.

2012 - LETÁK RAČA INFO
leták obsahuje základné informácie o mestskej časti, historických pamiatkach, najznámejších podujatiach a možnostiach trávenia voľného času. Distribuovaný je počas kultúro – spoločenských podujatí a výstav doma i v zahraničí.

2012 -LETÁK RAČA MIESTO VINÁRSKYCH POKLADOV A TRADÍCIÍ
leták obsahuje základné informácie o Frankovke modrej, preslávenej ako nápoj cisárovnej Márie Terézie. Obsahuje aj informácie o Genofonde Frankovky modrej a jej typickej chuti, vôni a účinkoch na organizmus. Distribuovaný je počas kultúro – spoločenských podujatí a výstav doma i v zahraničí.

PUBLIKÁCIE PODPORUJÚCE UCHOVÁVANIE TRADÍCIÍ A HODNôT

2016 – FILMOVÝ DOKUMENT O RAČI, JEJ HISTÓRII A TRADÍCIÁCH
Prvý dokumentárny film o Rači, jej histórii, tradíciách a zvykoch, kultúrnych a spoločenských podujatia, inšpiráciách na trávenie voľného času a ďalšie zaujímavosti z Rače vytvorila spoločnosť Media Rača v spolupráci s miestnym 16 ročným študentom. Námet na dokument čerpal z rovnomennej publikácie „Rača, miesto, kde sa dobre žije".

2016 - KNIHA "TRADIĆNÉ RAČIANSKE ŠPECIALITY"
Publikáciu pod názvom „Tradičné račianske špeciality“ uviedla mestská časť Bratislava - Rača do živote v prvý deň Vinobrania v piatok 9. septembra o 17.00 hod v Sobášnej sieni MÚ Rača na Kubačovej 21. Aj na tejto knihe sme spolupracovali s miestnymi gazdinkami Annou Wurflovou, Martou Cíchovou, Jolanou Máťušovou, Renátou Fitošovou, majstrom šéfkuchárom Františkom Janatom a majstrom mäsiarom Antonom Hrdličkom. Nájdete v nej recepty na výrobu domácich zabíjačkových špecialít, fašiangové dobroty, pagáčiky, domáci chlieb, račiansku fazuľovú polévku podňu, jedlá z húb, omáčky či tradičné račianske štrúdle.

2015 - KNIHA "TRADIĆNÉ RAČIANSKE RECEPTY KOLÁČOV A SLANÝCH DOBRôT"
Publikácia má za cieľ oživiť zachované i zabudnuté recepty starých račianskych múčnikov a pocherajov, typických račianskych koláčov a všakovakého sladkého a slaného pečiva, ktoré nesmelo v Rači chýbať na stoloch pri významných rodinných, či spoločenských udalostiach. Kniha receptov prinesie inšpirácie, ako sa dá aj v dnešnej modernej dobe oživiť a spestriť ponuka svadobného stola, alebo rôznych slávnostných príležitostí a rodinných osláv. Kniha bola zostavená v spolupráci s miestnymi gazdinkami a za podpory reklamných partnerov. Vydala ju Media Rača, spol. s r.o.

2014 - KNIHA "RAČA, MIESTO KDE SA DOBRE ŽIJE"
Cieľom publikácie je vytvorenie reprezentačnej obrazovej publikácie pre potreby obce a jej obyvateľov, obohatenej o základné informácie o Rači, jej živote, občianskej vybavenosti, histórii, tradíciách a zvykoch. Kniha obsahuje aj informácie z kultúrno – spoločenského života... Rače a tipy na trávenie voľného času v Rači a jej okolí. Nájdete v nej prierez miestnymi organizáciami a spolkami a zoznámite sa aj s miestnymi umelcami či inými slávnymi osobnosťami Rače. Kniha sa venuje aj neutíchajúcim račianskym tradíciám a zvykom, ich zachovávaniu a podpore a nájdete tu aj prierez vinohradníckymi tradíciami, či prehliadku ponuky miestnych vinárov a vinohradníkov. Kniha je ideálna ako prezent, či užitočná ako sprievodca Račou pre jej návštevníkov a turistov. Vydaná je v dvojjazyčnej mutácii. Pri jej čítaní si na svoje prídu nie len milovníci miestnej histórie, ale aj obdivovatelia prekrásnej račianskej prírody.

2013 - KNIHA TRADIČNÝCH RAČIANSKYCH RECEPTOV
Mestská časť vydala v spolupráci s vydavateľstvom Plat4MBooks a majstrom kuchárov Františkom Janatom a Annou Zvozilovou prvú knihu tradičných račianskych receptov, ktorá o rok neskôr odštartovala jej vlastnú tvorbu publikácií. Krst knihy sa uskutočnil v prvý deň račianskeho vinobrania a po ňom nasledovala autogramiáda s autormi knihy - Františkom Janatom a Annou Zvozilovou.